Vis­sers­col­lec­tief gaat zijn ei­gen weg op

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Het Vis­sers­col­lec­tief heeft aan het be­stuur van de Fe­de­ra­tie Su­ri­naam­se Agra­riers (FSA) in een brief la­ten we­ten dat het zijn be­stuurs­func­tie en lid­maat­schap bin­nen de fe­de­ra­tie op­zegt en zijn ei­gen weg op­gaat. “Al een hele tijd moesten wij toch al on­ze ei­gen boon­tjes dop­pen en za­ken die krom wa­ren bin­nen de vis­se­rij­sec­tor moesten wij zelf recht­trek­ken in over­een­stem­ming met de re­ge­ring. Wij kre­gen daar­bij wei­nig tot geen on­der­steu­ning van de FSA dus van­daar dat wij be­slo­ten om nu ein­de­lijk er­uit te stap­pen”, zegt Mark Lall, se­cre­ta­ris van het Vis­sers­col­lec­tief.

In de brief aan de FSA zegt de or­ga­ni­sa­tie dat na een ge­sprek met de voor­zit­ter van de FSA op 1 ju­li, het be­stuur open­lijk is be­le­digd en dat het we­der­zijd­se res­pect en ver­trou­wen ge­schaad is. “He­laas was on­ze be­trok­ken­heid ge­rui­me tijd ook ver­waar­loosd in de fe­de­ra­tie en het blijkt nu ove­ri­gens, dat de kan­di­da­tuur van een be­stuurs­lid van de FSA voor een mi­nis­ters­post veel meer pri­o­ri­teit ge­niet, waar­in wij ons ook niet kun­nen te­rug­vin­den. Wij heb­ben al­tijd, in­dien mo­ge­lijk, on­ze bij­dra­ge ge­le­verd aan de FSA se­dert de op­rich­ting, en bij het vor­men van het be­stuur, en dan­ken al on­ze col­le­ga’s die op wel­ke ma­nier dan ook een bij­dra­ge heb­ben ge­le­verd bij het be­har­ti­gen van de be­lan­gen van on­ze sec­tor”, meldt het Vis­sers­col­lec­tief in zijn brief.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.