Ei­ge­na­res­se bloe­men­zaak over­val­len

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO ­ De ei­ge­na­res­se van een bloe­men­zaak is zon­dag­avond sa­men met een man aan de Lal­la Rookhweg over­val­len. Rovers, die ge­wa­pend wa­ren met vuist­vuur­wa­pens, heb­ben de daad ge­pleegd.

De ei­ge­na­res­se zat sa­men met de man voor de bloe­men­zaak wat te drin­ken. Het voer­tuig van de man stond voor de bloe­men­zaak ge­par­keerd. Op een ge­ge­ven mo­ment stop­te een wit­te au­to, waar­uit vijf rovers stap­ten. Zij had­den hun ge­zicht be­dekt met doe­ken en gin­gen naar de twee slacht­of­fers die zij met­een on­der schot hiel­den. Zij na­men van de ei­ge­na­res­se van de bloe­men­zaak een tas in­hou­den­de een on­be­kend be­drag, ze­ven rin­gen en een hals­ket­ting weg. Van de man wer­den sie­ra­den, een on­be­kend be­drag en zijn au­to buit­ge­maakt. Hij moest sla­gen in­cas­se­ren en liep een ver­won­ding aan het hoofd op. Hij moest met de am­bu­lan­ce wor­den ver­voerd.

Bij de po­li­tie is mel­ding van de be­ro­ving ge­maakt. Zij is be­zig met het on­der­zoek om de ver­dach­ten in beeld te bren­gen. De ge­sto­len au­to is op de krui­sing van de Ri­chard Vouil­lai­re- en Her­man­stein­bergstraat met draai­en­de mo­tor ach­ter­ge­la­ten.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.