Ha­ï­ti­aan ris­keert vier jaar cel­straf

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Ha­ï­ti­aan Kenol J ris­keert vier jaar cel­straf voor het op­lich­ten van drie vrou­wen. Of­fi­cier van jus­ti­tie Shan­ta Ma­ha­dew kwam tot het be­wijs van op­lich­ting, ver­duis­te­ring en dief­stal.

Zij zegt dat de man ne­gen straf­ba­re fei­ten ten las­te is ge­legd. Ook geeft zij aan dat de be­na­deel­den de ver­dach­te heb­ben her­kend aan zijn ge­zicht en stem. Vol­gens haar was Kenol J er­bij toen de be­na­deel­den wer­den be­sto­len. Hij heeft toen op­ge­tre­den als ver­ta­ler. De ver­dach­te heeft van­af het be­gin ont­kend schul­dig te zijn. Het valt Ma­ha­dew op dat de man steeds de­zelf­de mo­dus ope­ran­di heeft ge­bruikt bij al­le be­na­deel­den. Vol­gens haar heeft de ver­dach­te de be­na­deel­den heel zorg­vul­dig op­ge­zocht en be­na­derd. Drie vrou­wen ge­tuig­den eer­der af­zon­der­lijk in de rechts­zaal dat zij hun sie­ra­den aan een

Ha­ï­ti­aan­se vrouw af­ston­den en Kenol J toen op­trad als ver­ta­ler. De sie­ra­den wer­den in een pak­ket­je ge­daan. De be­na­deel­den moch­ten dat thuis open­ma­ken en ont­dek­ten toen dat er slechts steen­tjes in wa­ren. Op 28 ju­li doet de rech­ter uit­spraak.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.