TUI-va­kan­tie­gan­gers uit lock­down­ge­bie­den Por­tu­gal

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG - Reis­or­ga­ni­sa­tie TUI heeft haar va­kan­tie­gan­gers in de lock­down­de­len van Por­tu­gal met klem ver­zocht de ge­bie­den te ver­la­ten. Die heb­ben daar in­mid­dels ge­hoor aan­ge­ge­ven. In ie­der ge­val tot en met 21 ju­li biedt TUI geen rei­zen meer aan naar de be­stem­min­gen.

Vo­ri­ge week wer­den in ge­deel­tes van Lis­sa­bon en Por­to ver­soe­pe­lin­gen van co­ron­a­maat­re­ge­len te­rug­ge­draaid we­gens een stij­ging van het aan­tal be­smet­tin­gen. Af­ge­lo­pen week­end werd om die re­den ook in meer­de­re re­gio’s in Span­je op­nieuw een lock­down af­ge­kon­digd. In Span­je ging het ge­bied rond de Ca­ta­laan­se stad Le­ri­da en een deel van Ga­li­cië op slot. Va­kan­tie­gan­gers die een pak­ket­va­kan­tie ge­boekt heb­ben, zou­den op kos­ten van TUI te­rug­ge­haald wor­den. “Dat is het voor­deel er­van, dan ligt de ver­ant­woor­de­lijk­heid bij ons”, al­dus de or­ga­ni­sa­tie. Rei­zi­gers die al­leen een vlucht ge­boekt heb­ben, wor­den met klem ver­zocht het ge­bied te ver­la­ten, maar moe­ten dit zelf re­ge­len. Dat laat­ste was bij de rei­zi­gers in Por­tu­gal het ge­val.

Het is nog niet be­kend of an­de­re reis­or­ga­ni­sa­ties ook va­kan­tie­gan­gers in de af­ge­slo­ten de­len van Span­je en Por­tu­gal heb­ben. Ook Co­ren­don re­gelt kos­te­lo­ze te­rug­keer als de

Ne­der­land­se over­heid dat ge­bied op oran­je zet of wan­neer het ge­bied in lock­down gaat. “Dan be­pa­len we in over­leg met Ne­der­land­se en lo­ka­le over­he­den en de gas­ten zelf wat het ver­stan­digst is: va­kan­tie­gan­gers hun vakantie la­ten af­ma­ken of hen di­rect - op on­ze kos­ten - te­rug­ha­len naar Ne­der­land”, al­dus de reis­or­ga­ni­sa­tie.

Sun­web is van­we­ge de co­ro­n­a­druk­te te­le­fo­nisch niet be­reik­baar, zo stelt de or­ga­ni­sa­tie op haar web­si­te. Wel zegt de or­ga­ni­sa­tie on­li­ne ie­der­een met een pak­ket­reis “vei­lig te­rug naar huis” te bren­gen met een re­pa­tri­ë­rings­vlucht, “mocht de si­tu­a­tie daar om vra­gen.” (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.