On­der­zoek naar schen­den ge­heim­hou­ding oud-ad­vo­caat kroon­ge­tui­ge Na­bil B.

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/RUBRIEK -

AM­STER­DAM - De Am­ster­dam­se de­ken van de Or­de van Ad­vo­ca­ten, EvertJan Hen­richs, start een on­der­zoek naar het mo­ge­lijk schen­den van de ge­heim­hou­dings­plicht door de vo­ri­ge ad­vo­caat van kroon­ge­tui­ge Na­bil B. Dat liet Hen­richs gisteren des­ge­vraagd we­ten aan NU.nl. Aan­lei­ding zijn en­ke­le uit­spra­ken van de ano­nie­me raads­man in het AD.

Hen­richs laat we­ten dat het be­sluit tot het on­der­zoek zelf­stan­dig is ge­no­men. “Ik heb ken­nis ge­no­men van het ar­ti­kel in AD en deel de me­ning met en­ke­le be­trok­ke­nen dat ge­heim­hou­dings­plicht van de ano­nie­me ad­vo­caat in het ge­ding kan zijn”, ver­dui­de­lijkt de de­ken.

De toen­ma­lig raads­man van B. ver­meldt in de krant dat de wens van B. om sa­men te wer­ken met Pe­ter R. de Vries re­den was voor zijn ver­trek. De Vries zou niet be­reid zijn ge­weest met de ano­nie­me ad­vo­caat sa­men te wer­ken, wat leid­de tot de breuk met de kroon­ge­tui­ge.

Be­we­rin­gen die ten stel­lig­ste wor­den ont­kend door De Vries, die in­mid­dels op­treedt als ver­trou­wens­per­soon van B. De mis­daad­jour­na­list zegt in de eer­ste week van maart te zijn be­na­derd door een fa­mi­lie­lid van de kroon­ge­tui­ge om­dat er een breuk zou zijn ont­staan tus­sen B. en zijn toen­ma­lig ad­vo­caat.

De Vries zegt pas te zijn aan­ge­tre­den als ver­trou­wens­man van B., na­dat de breuk tus­sen de kroon­ge­tui­ge en zijn toen­ma­lig ad­vo­caat de­fi­ni­tief was. Het ver­sprei­den van de­ze “leu­gens”, al­dus De Vries, en daar­naast het ver­meen­de lek­ken van zijn naam door de ad­vo­caat aan ver­slag­ge­ver van De Te­le­graaf, Jo­hn van den Heu­vel, zijn re­den voor mis­daad­jour­na­list om een klacht in te die­nen bij de de­ken.

Ook de hui­di­ge ad­vo­caat van B., Pe­ter Schou­ten, gaat na­mens zijn cli­ënt een klacht in­die­nen te­gen B.’s voor­ma­li­ge ad­vo­caat van­we­ge het schen­den van de ge­heim­hou­dings­plicht.

De de­ken is in af­wach­ting van de­ze klach­ten, zelf een on­der­zoek ge­start en be­na­drukt dat dit los moet wor­den ge­zien van het on­der­zoek naar ad­vo­caat Kha­lid Ka­sem.

Uit com­mu­ni­ca­tie van een van de ver­dach­ten in het Ma­ren­go-pro­ces zou blij­ken dat Ka­sem in­for­ma­tie zou heb­ben ge­lekt naar de cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie van Ri­dou­an T. Dit wordt door Ka­sem ont­kend. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.