Be­de­vaart­gan­gers Mek­ka moe­ten mond­kap­je op

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SAU­DI ­ ARABIЁ ­ De wei­ni­ge is­la­mi­ti­sche pel­grims die de be­de­vaart naar de hei­li­ge Sa­oe­di­sche ste­den Mek­ka en Me­di­na dit jaar nog kun­nen ma­ken, zul­len daar­bij een mond­kap­je moe­ten dra­gen in ver­band met de co­ron­a­pan­de­mie.

Ook mo­gen er geen men­sen­mas­sa’s ont­staan en moe­ten ge­lo­vi­gen min­stens 1,5 me­ter af­stand van el­kaar hou­den. De re­gels gel­den niet al­leen bij ge­bed en be­zoek aan hei­li­ge plaat­sen maar ook in res­tau­rants en ten­ten, al­dus het Sa­oe­di­sche cen­trum voor de pre­ven­tie en be­strij­ding van epi­de­mie­ën.

Vo­rig jaar na­men nog bij­na 2,5 mil­joen pel­grims deel aan de be­de­vaart, hadj ge­naamd. Van hen kwa­men er 1,8 mil­joen niet uit Sa­oe­di-Ara­bië. Van­we­ge de uit­braak van het zeer be­smet­te­lij­ke nieu­we co­ro­na­vi­rus heeft het ko­nink­rijk het aan­tal toe­ge­sta­ne pel­grims dras­tisch ver­laagd. Dui­zend ge­lo­vi­gen, die on­der de 65 jaar moe­ten zijn en niet van­uit het bui­ten­land mo­gen ko­men, wordt toe­ge­staan mee te doen aan de hadj, die eind de­ze maand be­gint.

Van­we­ge het co­ro­na­vi­rus gel­den er nog meer hy­gi­ë­ne­re­gels. Zo mo­gen de pel­grims de Zwar­te Steen in de Gro­te Mos­kee van Mek­ka niet aan­ra­ken. Ook mo­gen be­de­vaart­gan­gers geen per­soon­lij­ke ge­bruiks­voor­wer­pen als kle­ding, hand­doe­ken en mo­bie­le te­le­foons met an­de­ren de­len. De bus­sen mo­gen slechts halfvol zijn.

Met meer dan 209.000 ge­re­gi­streer­de be­smet­tin­gen en bij­na 2000 do­den is Sa­oe­diAra­bië een van de zwaarst ge­trof­fen lan­den in het Mid­denOos­ten. Zon­dag meld­de het land 3600 nieu­we vast­ge­stel­de be­smet­tin­gen. De re­ge­ring is de be­per­ken­de maat­re­ge­len te­gen het vi­rus des­on­danks aan het ver­soe­pe­len. (De Te­le­graaf)

Mos­lims lo­pen rond de Ka’aba. (Fo­to: WNL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.