Rech­ter legt om­stre­den Ame­ri­kaan­se olie­pijp­lei­ding Da­ko­ta Ac­cess stil

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS ­ De om­stre­den olie­pijp­lei­ding Da­ko­ta Ac­cess in de Ame­ri­kaan­se staat South Da­ko­ta moet ui­ter­lijk 5 au­gus­tus zijn stil­ge­legd. Dat heeft een recht­bank gisteren be­slo­ten. Het is een gro­te over­win­ning voor de in­di­a­nen­stam­men die al ja­ren strij­den te­gen de pijp­lei­ding en een flin­ke klap voor pre­si­dent Do­nald Trump en de olie­in­du­strie.

De pijp­lei­ding loopt door een meer, Oa­ha, op kor­te af­stand van het re­ser­vaat Stan­ding Rock van de Si­oux­stam. De stam en an­de­ren span­den in 2016 een rechts­zaak aan om de aan­leg te voor­ko­men. Die zou de wa­ter­voor­raad van Stan­ding Rock en be­lang­rij­ke cul­tu­re­le plek­ken in ge­vaar bren­gen.

Dui­zen­den ac­ti­vis­ten brach­ten dat jaar maan­den door op de om­stre­den plek waar de pijp­lei­ding moest ko­men. Het kwam re­gel­ma­tig tot bot­sin­gen tus­sen hen en de po­li­tie.

De re­ge­ring-Oba­ma be­vroor de werk­zaam­he­den door een laat­ste ver­gun­ning te wei­ge­ren en zeg­de toe de aan­leg op­nieuw te zul­len on­der­zoe­ken, met inspraak van de Si­oux. Zijn op­vol­ger Trump veeg­de de be­zwa­ren van ta­fel en ge­last­te in 2017 de aan­leg voort te zet­ten.

De ju­ri­di­sche pro­ce­du­res rond de kwes­tie lie­pen door. De recht­bank gaf het Ame­ri­kaan­se le­ger, dat de aan­leg door het meer Oa­ha had goed­ge­keurd, in 2017 op­dracht de im­pact op het mi­li­eu op­nieuw te on­der­zoe­ken, maar stond toe dat de pijp­lei­ding in de tus­sen­tijd in be­drijf bleef.

Rech­ter Ja­mes Boas­berg heeft nu be­slo­ten dat dit on­der­zoek te­kort­schiet en de on­wel­ge­val­li­ge me­nin­gen van des­kun­di­gen die zich zor­gen ma­ken over het ri­si­co op een olie­lek in het meer on­te­recht bui­ten be­schou­wing wer­den ge­la­ten.

Het Ame­ri­kaan­se le­ger heeft la­ten we­ten dat het aan­vul­len­de on­der­zoek waar­toe de rech­ter gisteren het be­vel gaf waar­schijn­lijk me­dio 2021 zal wor­den af­ge­rond.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.