Meer­der­heid Ja­pan­ners te­gen door­gaan spe­len

Times of Suriname - - SPORT -

OLYM­PI­SCHE SPE­LEN Een rui­me meer­der­heid van de Ja­pan­se be­vol­king vindt dat de Olym­pi­sche Spe­len ook vol­gend jaar niet door kun­nen gaan.

Dat blijkt althans uit een en­quê­te van tv-net­werk Japan News Net­work (JNN). Die was voor­al ge­richt op de po­li­tiek, maar op de vraag of de van­we­ge het co­ro­na­vi­rus uit­ge­stel­de Spe­len van To­kio vol­gend jaar dan wel kun­nen wor­den ge­hou­den, ant­woord­de 77 pro­cent ne­ga­tief.

Sinds het be­sluit de spe­len door te schui­ven naar de zo­mer van 2021 blij­ven er vra­gen ko­men of het pas­send en mo­ge­lijk is dan wel zo’n groot eve­ne­ment in Japan te hou­den. De or­ga­ni­sa­to­ren heb­ben al ge­zegd de Spe­len te wil­len “ver­een­vou­di­gen” om de kos­ten en de ri­si­co’s op be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus te be­per­ken. Maar de mees­te on­der­vraag­den blij­ken niet over­tuigd, zon­der dat zij een re­den hoef­den te ge­ven. Slechts 17 pro­cent stond vol­le­dig ach­ter het door­gaan van de spe­len. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.