Zan­ger Ka­sa­bi­an ver­laat de band van­we­ge per­soon­lij­ke pro­ble­men

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Zon­dag kwam de Brit­se over­heid ook met een flin­ke bij­dra­ge voor de cul­tu­re­le sec­tor in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk. Een steunpakke­t van 1,7 mil­jard eu­ro moet in­stel­lin­gen als the­a­ters, mu­sea, mu­ziek­po­dia, ga­le­rie­ën en film­hui­zen op de been hou­den tij­dens de co­rona­cri­sis.

Gordon is nor­maal ge­spro­ken na­tuur­lijk niet vies van een beet­je ge­zel­lig­heid op zijn ver­jaar­dag, maar liet dat dit jaar even aan zich voor­bij­gaan. “Mijn ver­jaar­dag vier ik dit jaar niet, er is geen re­den tot feest als je men­sen hebt moe­ten ont­slaan en als je vrien­den weg­val­len om je heen”, schreef hij bij een fo­to die hij deel­de op In­st­agram.

Maar het was niet al­leen de ne­ga­ti­vi­teit die hoog­tij vier­de bij Gordon. “Toch zal ik het le­ven blij­ven vie­ren op een be­ter mo­ment en ook wil de pre­sen­ta­tor een voor­beeld zijn voor men­sen die het even niet meer zien zit­ten. “Dat je ge­woon door moet gaan, ook al ben je ge­val­len.”

Gordon ging naar Zuid-Afri­ka om af te kic­ken van zijn drank- en drugs­pro­bleem. Dat was een ont­zet­tend hef­ti­ge pe­ri­o­de voor hem.

(RTL Bou­le­vard/Fo­to: HLN)

De En­gel­se band Ka­sa­bi­an zit zon­der zan­ger. Me­de­op­rich­ter van de band Tom Meighan ver­laat de groep na 21 jaar, meldt de groep op Twit­ter. Het is nog niet dui­de­lijk of de groep

blijft be­staan en op zoek gaat naar een nieu­we vo­ca­list.

“Tom Meighan ver­laat Ka­sa­bi­an met we­der­zijds goed­keu­ren. Hij heeft ge­wor­steld met per­soon­lij­ke pro­ble­men die zijn ge­drag ge­rui­me tijd heb­ben be­ïn­vloed. Hij wil al zijn ener­gie gaan be­ste­den om zijn le­ven te­rug op de rails te krij­gen. Dit is al­les wat we hier­over zeg­gen”, schreef de band in de kor­te ver­kla­ring. Meighan zelf zei eer­der te­gen de Brit­se pers dat hij sinds 2016 wor­stelt met psy­chi­sche pro­ble­men. De band was met na­me in ei­gen land een gro­te act die op al­le be­lang­rij­ke fes­ti­vals, waar­on­der dat in 2014 op Glas­ton­bu­ry, tot de hoofd­acts be­hoor­de. Ook speel­de de band meer­maals op Ne­der­land­se fes­ti­val­po­dia, zo­als Pink­pop en Low­lands.

De groep bracht tus­sen 2004 en 2017 in to­taal zes stu­dio­al­bums uit. Vo­ri­ge maand ver­tel­de Meighan nog aan Brit­se me­dia dat de band werkt aan het ze­ven­de al­bum.

(De Te­le­graaf/Fo­to:NU)

(De Te­le­graaf/Fo­to:

Hol­ly­wood

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.