Ab­his­hek Bachchan:

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ab­his­hek die on­langs het feit vier­de dat hij al 20 jaar ac­tief is in Bol­ly­wood gaf te ken­nen dat

hij en Aish­wa­rya graag sa­men wil­len wer­ken aan het­zelf­de pro­ject maar dan on­der een voor­waar­de: de film moet een goe­de bood­schap over­bren­gen. “Het hangt af van het on­der­werp van de film”, al­dus Ab­his­hek.

“Aish­wa­rya en ik hou­den ons per­soon­lijk en za­ke­lijk le­ven ge­schei­den wan­neer we

sa­men­wer­ken. We wer­ken nooit sa­men om­dat we bij el­kaar wil­len zijn. We kij­ken al­tijd heel kri­tisch naar een film­script al­vo­rens we een be­sluit ne­men.”

Bachchan zal van­af 10 ju­li te zien zijn in Bre­a­the: In­to the Sha­dows. De­ze film is al­leen be­schik­baar op Ama­zon Pri­me.

(Biz Asia Li­ve/ Fo­to: In­st­agram)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.