Ubi­soft schiet op Fort­ni­te met nieu­we batt­le­roya­le­ga­me Hy­per Sca­pe

Times of Suriname - - IMOBIEL -

Be­ken­de na­men in het gen­re zijn Play­erUn­known’s Batt­legrounds, Fort­ni­te, Apex Le­gends en het re­cen­te Call of Du­ty: War­zo­ne. Het snel­le Hy­per Sca­pe on­der­scheidt zich met en­ke­le nieu­wig­he­den. Zo wordt het speel­veld wel steeds klei­ner naar­ma­te meer spe­lers het lood­je leg­gen, maar op het mo­ment dat de cir­kel op zijn kleinst is, trans­for­meert het pot­je in een ‘ver­o­ver de vlag’-mo­dus. In de hui­di­ge test­fa­se wordt de ga­me ge­speeld in teams van drie spe­lers. Het team dat een vlag 45 se­con­den weet vast te hou­den, wint. Ook kan een team nog al­tijd win­nen door de te­gen­stan­ders uit te scha­ke­len.

Ver­der heeft de ga­me in­te­gra­tie met Twitch via de Crown­cast­ex­ten­sie van Ubi­soft. Spe­lers die de ga­me be­kij­ken via het strea­ming­plat­form, kun­nen stem­men op eve­ne­men­ten, die ver­vol­gens in de ga­me di­rect plaats­vin­den. Kij­kers kun­nen zo dus het spel­ver­loop be­ïn­vloe­den met snuf­jes als een la­ge­re zwaar­te­kracht, een ex­tra sprong, ex­tra be­voor­ra­dings­kis­ten, on­be­perk­te mu­ni­tie, et ce­te­ra. Via de Twitch-in­te­gra­tie kun­nen kij­kers ook de wa­pens, pro­gres­sie en sta­tis­tie­ken van spe­lers zien.

Hy­per Sca­pe heeft geen unie­ke per­so­na­ges met ver­schil­len­de mo­ge­lijk­he­den. Al­le spe­lers zijn ge­lijk en kun­nen de­zelf­de wa­pens ge­brui­ken. Tij­dens een spel kun­nen spe­lers wa­pens vin­den en die up­gra­den door er twee te com­bi­ne­ren tot een ster­ke­re va­ri­ant. Dat­zelf­de geldt voor vaar­dig­he­den, waar­van spe­lers er maxi­maal twee kun­nen in­zet­ten. De ga­me moet la­ter dit jaar ver­schij­nen voor pc, Xbox One en PlaySta­ti­on 4.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.