Lin­ke­dIn be­looft te stop­pen met stie­kem ko­pi­ë­ren iOS-klem­bord

Times of Suriname - - IMOBIEL -

Mi­cro­soft gaat stop­pen met het con­stant ko­pi­ë­ren van klem­bord­ge­ge­vens in de Lin­ke­dIn-app, be­looft Lin­ke­dIn-top­man Er­ran Ber­ger op Twit­ter. Twit­ter-ge­brui­ker DonCu­bed ont­dek­te dat de Lin­ke­dInapp bij ie­de­re in­ge­tik­te let­ter de in­houd van het klem­bord ko­pi­eer­de. Daar­in kan ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie staan, zo­als eer­der ge­ko­pi­eer­de wacht­woor­den.

De app las de klem­bord­in­for­ma­tie uit zon­der toe­stem­ming van of mel­ding aan ge­brui­kers. Het voor­val kwam pas aan het licht in de test­ver­sie van iOS 14, die ge­brui­kers waar­schu­win­gen stuurt als apps het klem­bord pro­be­ren uit te le­zen.

Vol­gens Ber­ger is er geen spra­ke van kwa­de wil. De klem­bord­in­for­ma­tie wordt uit­ge­le­zen door een bug in de app, die con­stant kijkt of het klem­bord ge­lijk is aan wat er wordt ge­schre­ven. De ge­ko­pi­eer­de in­for­ma­tie werd niet naar de ser­vers van

Lin­ke­dIn ver­stuurd, maar bleef op te­le­foons staan. Een ge­plan­de up­da­te moet er­voor zor­gen dat Lin­ke­dIn op ter­mijn niet meer de klem­bord­in­for­ma­tie kan in­zien. Lin­ke­dIn is niet de eer­ste app die wordt be­trapt op het in­zien van klem­bord­in­for­ma­tie. Het po­pu­lai­re Chi­ne­se TikTok bleek re­cent het­zelf­de te doen. Vol­gens de ma­kers pro­beert de app op die ma­nier spam­ge­drag te iden­ti­fi­ce­ren. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.