Ont­wik­ke­laars had­den toe­gang tot da­ta van in­ac­tie­ve Fa­ce­book-ac­counts

Times of Suriname - - IMOBIEL -

Ze­ker vijf­dui­zend ont­wik­ke­laars had­den on­te­recht toe­gang tot in­for­ma­tie van in­ac­tie­ve Fa­ce­book-ge­brui­kers, maak­te Fa­ce­book be­kend in een blog­be­richt.

Wel­ke in­for­ma­tie de ont­wik­ke­laars pre­cies kon­den in­zien, is niet be­kend. Fa­ce­book noemt als voor­beel­den in elk ge­val ‘taal’ en ‘ge­slacht’. Na een groot schan­daal in 2018, waar­bij het Brit­se be­drijf Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca zon­der toe­stem­ming ge­ge­vens van mil­joe­nen ge­brui­kers in han­den kreeg, pas­te Fa­ce­book zijn re­gels aan. Daar­mee moest het voor ont­wik­ke­laars on­mo­ge­lijk wor­den om da­ta te ver­za­me­len van men­sen die lan­ger dan ne­gen­tig da­gen wa­ren uit­ge­logd.

Nu blijkt dat ont­wik­ke­laars toch toe­gang ble­ven hou­den tot be­paal­de da­ta. “Het ge­beur­de bij­voor­beeld als ie­mand een fit­ness­app ge­bruik­te om vrien­den uit te no­di­gen voor een trai­ning, maar we niet za­gen dat som­mi­gen van die vrien­den al maan­den in­ac­tief wa­ren”, schreef Fa­ce­book.

Het so­ci­a­le me­di­um maak­te niet be­kend om wel­ke ont­wik­ke­laars het gaat. Ook is niet dui­de­lijk hoe­lang zij toe­gang had­den tot de ge­ge­vens. Fa­ce­book maak­te ook niet be­kend om hoe­veel ge­brui­kers het gaat. Het be­drijf zegt ‘geen be­wijs’ te heb­ben ge­zien dat in­for­ma­tie on­recht­ma­tig is ge­deeld.

In­mid­dels is het pro­bleem vol­gens Fa­ce­book op­ge­lost.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.