Ga­mes voor nieu­we spel­com­pu­ters wor­den duur­der

Times of Suriname - - IMOBIEL -

Ga­mes voor de nieu­we ge­ne­ra­tie spel­com­pu­ters wor­den ge­mid­deld USD10 (zo’n 8,90 eu­ro) duur­der. Dat con­clu­deert Yo­s­hio Osa­ki, de top­man van markt­ana­ly­se­bu­reau IDG Con­sul­ting, vol­gens Ga­mesIn­du­stry.biz.

Osa­ki denkt dat de ad­vies­prij­zen zul­len stij­gen van USD 60 naar USD 70. Het zou voor het eerst zijn dat zo­iets ge­beurt sinds 2005 en 2006, toen de ad­vies­prijs om­hoog­ging van USD 50 naar USD 60. Ver­moe­de­lijk ver­taalt de prijs­stij­ging di­rect door naar de Eu­ro­pe­se prij­zen. Hier wor­den ga­mes ver­kocht voor een ad­vies­prijs van 60 eu­ro, wat dan om­hoog zou gaan naar 70 eu­ro. Spel­com­pu­ter­ma­ker So­ny vraagt wel al lan­ger 70 eu­ro voor som­mi­ge ti­tels in zijn di­gi­ta­le win­kel­plaats, ter­wijl een down­lo­ad­ga­me bij Mi­cro­soft soms 65 eu­ro kost. De prijs­stij­ging zou het ge­volg zijn van de steeds ho­ger wor­den­de ont­wik­kel­kos­ten van ga­mes. Die zijn in de af­ge­lo­pen ja­ren met 200 tot 300 pro­cent ge­ste­gen, ter­wijl de win­kel­prijs on­ge­veer ge­lijk bleef.

In an­de­re me­dia­sec­to­ren ging de prijs wel om­hoog. In de af­ge­lo­pen pe­ri­o­de zou een bios­coop­kaart­je in de Ver­e­nig­de Sta­ten ge­mid­deld 39 pro­cent meer zijn gaan kos­ten, ter­wijl Net­flix zijn prij­zen on­ge­veer ver­dub­bel­de. Osa­ki denkt niet dat al­le ga­mes in prijs zul­len stij­gen, maar dat du­re pro­duc­ties hier wel ge­bruik van gaan ma­ken om de kos­ten te dek­ken. Hij haalt de bas­ket­bal­reeks NBA 2K als voor­beeld aan. Het laat­ste deel daar­van heeft al een prijs­kaart­je van USD 70 ge­kre­gen. De nieu­we ge­ne­ra­tie spel­com­pu­ters staat voor dit na­jaar ge­pland. So­ny zal dan de PlaySta­ti­on 5 ver­ko­pen, ter­wijl Mi­cro­soft zijn Xbox Se­ries in­tro­du­ceert. (NU)

X

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.