Dit ho­tel is he­le­maal be­dekt met blad­goud

Times of Suriname - - PANORAMA -

Als we op vakantie gaan, wil­len we ons al­le­maal graag wat spe­ci­aal voe­len. We wil­len even aan de da­ge­lijk­se sleur ont­snap­pen, of dat nu is door da­gen­lang door de wil­der­nis te trek­ken of door je op je wen­ken te la­ten be­die­nen in een luxe­ho­tel. Lief­heb­bers van dat laat­ste gen­re heb­ben er nu een spik­splin­ter­nieuw adres­je bij.

Goud is het ma­te­ri­aal bij uit­stek dat we spon­taan lin­ken aan rijk­dom, aan luxe. Het was dan ook niet meer dan een kwes­tie van tijd voor­al­eer het eer­ste gou­den ho­tel zou wor­den ge­bouwd. Nieuws­gie­ri­gen boe­ken best zo snel mo­ge­lijk een vlucht rich­ting Viet­nam.

In de Viet­na­me­se stad Ha­noi open­de na­me­lijk het ho­tel Dol­ce Ha­noï Gol­den La­ke de deu­ren. Die zijn voor de ge­le­gen­heid ge­huld in een laag­je blad­goud, net zo­als de rest van het eta­blis­se­ment. De fa­ça­de, pla­fonds, lif­ten…

Je kan het zo gek niet be­den­ken of het werd be­dekt met een laag blad­goud en als­of dat nog niet ge­noeg bling­bling is, zijn ook de mees­te ac­ces­soi­res en meu­bels goud­kleu­rig. Je kan dus doel­loos dob­be­ren in je gou­den bad met een gou­den glas cham­pag­ne in de hand. Als je je hart al vast­houdt voor de prijs, kun­nen we je (enigs­zins) ge­rust­stel­len. Voor een over­nach­ting in het vijf­ster­ren­ho­tel be­taal je 225 eu­ro – geen ca­deau­tje, maar ook niet on­o­ver­ko­me­lijk en je krijgt er een on­ver­ge­te­lij­ke er­va­ring voor in ruil. (Me­tro­ti­me/ Fo­to: Hos­pi­ta­li­ty)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.