Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

1990

2009

Po­li­tiek

1801

1986

We­ten­schap en tech­no­lo­gie 1668

1930

- De Fran­se on­der­ne­mer Ber­nard Ta­pie koopt voor zo’n 1 mil­jard eu­ro een par­ti­ci­pa­tie van 80 pro­cent in de sport­ar­ti­ke­len­fa­bri­kant Adi­das.

- Mi­chael Jack­son wordt her­dacht in Los An­ge­les: de zan­ger stierf op 25 ju­ni 2009. - Ha­ï­ti roept zijn on­af­han­ke­lijk­heid uit.

- De re­ge­ring van Jor­da­nië sluit de kan­to­ren van Al-Fa­tah. - Is­aac New­ton pro­mo­veert aan het Trini­ty Col­le­ge in Cam­brid­ge tot doc­tor. - Be­gin van de bouw van de Boul­der­dam (sinds 1947 de Hoover­dam ge­he­ten).

Ge­bo­ren

1940 - Rin­go Starr

Rin­go Starr, pseu­do­niem voor Ri­chard Star­key (Li­ver­pool, 7 ju­li 1940), is voor­al be­kend als de drum­mer van de band The Be­at­les. Hij ont­wik­kel­de een gro­te lief­de voor rock-’n-roll (die toen­ter­tijd be­gon op te ko­men) en skif­fle. In 1957 richt­te hij sa­men met zijn vriend Ed­die Mi­les de band The Ed­die Clay­ton Skif­fle Group op. La­ter, in 1959, sloot hij zich aan bij de Ra­ving Texans. In de­ze pe­ri­o­de nam hij zijn ar­ties­ten­naam Rin­go Starr aan, een pseu­do­niem dat niet al­leen ver­wijst naar de ve­le rin­gen die hij al­tijd droeg, maar dat ook een fraaie ‘cow­boy­ach­ti­ge’ klank had. Tij­dens een op­tre­den in Ham­burg ont­moet­te Starr The Be­at­les, toen nog met Pe­te Best als drum­mer. Starr bouw­de een vriend­schap op met Jo­hn Len­non en Paul McCart­ney. Na­dat The Be­at­les zijn eer­ste sin­gle, Lo­ve Me Do, had­den op­ge­no­men, uit­te pro­du­cer Ge­or­ge Mar­tin zijn on­vre­de over het drum­werk van Pe­te Best. Hij werd toen door Starr ver­van­gen, waar­mee de de­fi­ni­tie­ve sa­men­stel­ling van de Be­at­les een feit werd. Op 29 de­cem­ber 2017 ont­ving Starr het rid­der­schap van Ko­nin­gin Eli­za­beth. Hij is twee keer ge­trouwd ge­weest en heeft drie kin­de­ren. (Fo­to: Ste­re­o­board)

1981 - Tas­ha Cobbs

Na­ta­s­ha Ta­mei­ka ‘Tas­ha’ Cobbs Le­o­nard (Je­sup, 7 ju­li 1981) is een Ame­ri­kaan­se gos­pel­mu­zi­kant en song­wri­ter. Ze kwam uit met het lied Gra­ce in 2013 met EMI Gospel (nu Mo­to­wn Gospel). De EP be­reik­te num­mer 61 in de Bill­board­hit­lijs­ten. Bij de 56e jaar­lijk­se Gram­my Awards won Cobbs de Gram­my voor bes­te gospel/he­den­daag­se chris­te­lij­ke mu­ziek­op­tre­den . Ze heeft ook 3 Stel­lar Awards en 3 Do­ve Awards ge­won­nen. De sin­gles Break Eve­ry Chain en For Your Glo­ry be­reik­ten ook num­mer 1 in de hit­lijs­ten van Hot Gospel Songs. Cobbs is ge­trouwd. (Fo­to: Zim­bio)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.