Vlieg­tuig met mil­joe­nen­la­ding co­ca­ï­ne maakt nood­lan­ding op snel­weg

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een vlieg­tuig dat mo­ge­lijk voor mil­joe­nen eu­ro’s aan drugs aan boord had, heeft een nood­lan­ding ge­maakt in Mexi­co. De jet van het ty­pe Haw­ker 700 land­de op de open­ba­re weg in de staat Quint­a­na Roo en werd daar­na in brand ge­sto­ken door de be­man­ning.

Het nieuws werd ge­meld door het Mexi­caan­se mi­nis­te­rie van De­fen­sie. Ter plaat­se wer­den brand­stof­ton­nen ge­von­den die wer­den ge­bruikt om het vlieg­tuig in brand te ste­ken. Mi­li­tai­ren ont­dek­ten la­ter een voer­tuig in de om­ge­ving met zo’n 390 ki­lo aan wit poe­der. Het gaat ver­moe­de­lijk om een la­ding co­ca­ï­ne met een straat­waar­de van 109 mil­joen pe­sos (4,3 mil­joen eu­ro). In het vlieg­tuig zat mo­ge­lijk nog een pak meer drugs. De jet kwam vol­gens een lo­ka­le zen­der uit Ve­ne­zu­e­la, maar de au­to­ri­tei­ten heb­ben dat nog niet be­ves­tigd. Mexi­co en Ve­ne­zu­e­la gel­den als be­lang­rij­ke door­voer­lan­den voor co­ca­ï­ne. Die wordt van­uit Zuid-Ame­ri­kaan­se lan­den ver­voerd naar de Ver­e­nig­de Sta­ten. Drugs­kar­tels die be­trok­ken zijn bij de lu­cra­tie­ve drugs­han­del staan be­kend als ui­ter­ma­te ge­weld­da­dig. In Mexi­co zijn vo­rig jaar ge­mid­deld bij­na hon­derd moor­den per dag ge­meld. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.