Vad hän­de sen?

1900-talet i text och bild - - Makthavare & Kändisar Vägen Mot Rättvisa -

Kings tal ha­de glömts bort av många, myc­ket på grund av att det hän­de en hel del de föl­jan­de åren. Men King ha­de ock­så bli­vit allt mer des­il­lu­sio­ne­rad över sin dröm. Han sa att det ha­de ”bli­vit en mar­dröm”. För­fat­ta­ren Wil­li­am P Jo­nes sa ”få såg det som ti­der­nas mest kraft­ful­la tal” i mit­ten av 60-ta­let.

Mor­det på King led­de till att na­tio­nen åter­upp­täck­te ta­let på nytt, men ta­let i sin hel­het dök in­te upp i skrift­lig form för­rän 15 år se­na­re då en tran­skrip­tion pub­li­ce­ra­des i Washing­ton­post.

Ori­gi­nal­ta­let ägs för till­fäl­let av Ge­or­ge Ra­ve­ling. Bas­ket­spe­la­ren var vo­lon­tär un­der mar­schen och ef­ter att King ha­de ta­lat frå­ga­de han om han kun­de få Kings an­teck­ning­ar. Han har se­dan dess bli­vit er­bju­den runt 30 mil­jo­ner kro­nor för pappre­na, men vill in­te säl­ja dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.