Återupp­bygg­na­den av San Fran­ci­sco

1900-talet i text och bild - - Triumfer & Tragedier San Francisco I Ruiner -

Ef­ter ka­ta­stro­fen trod­de många att San Fran­ci­sco ald­rig kun­de åter­häm­ta sig från jord­bäv­ning­en och brän­der­na, men sta­den res­te sig likt få­gel Fe­nix. In­om ba­ra någ­ra vec­kor bör­ja­de sta­den kom­ma på föt­ter igen. Det skul­le ta knappt tio år att byg­ga upp sta­den helt. Be­slu­tet att byg­ga nya bygg­na­der istäl­let för att re­stau­re­ra gam­la hus i de­talj kan ha gjort att det gick så snabbt.

In­om en må­nad åk­te det åte­ri­gen spår­vag­nar på Mar­ket Stre­et, och man bygg­de till och med små trästu­gor i par­ker­na. ”När sta­den var åter­upp­byggd”, sa dok­tor Strauss, ”bör­ja­de män­ni­skor ta med sig sto­ra styc­ken trä och läg­ga dem där de vil­le eta­ble­ra sig på nytt.” Ban­ker­na öpp­na­de igen ef­ter sex vec­kor och man bör­ja­de läg­ga nya tågräls. Upp­rust­ning­en var ett enormt jobb och hamn­kvar­te­ret var fullt av brå­te.

De vik­to­ri­ans­ka hu­sen var helt för­stör­da, men det sågs som po­si­tivt av många. ”Jag vet in­te om män­ni­skor­na från 1906, för­u­tom husä­gar­na det vill sä­ga, var sär­skilt upp­rör­da över att så många hus i sta­den bli­vit för­stör­da”, sa dok­tor Straus.

Vis­sa har fö­re­sla­git att sta­den kan ha re­stau­re­rats li­te för snabbt. Mäs­san Pa­na­ma-pa­ci­fic In­ter­na­tio­nal Ex­po­si­tion hölls i sta­den år 1915 och vis­sa bygg­na­der bygg­des has­tigt upp i för­be­re­del­ser­na in­för ar­range­mang­et. Idag in­klu­de­ras San Fran­ci­sco i Roc­ke­fel­ler-stif­tel­sens pro­gram ”100 Re­si­li­ent Ci­ti­es”. Pro­gram­met för­be­re­der stä­der för na­tur­ka­ta­stro­fer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.