Nytt sam­ar­be­te ska lyf­ta lo­ka­la flick­hoc­keyn.

Solnadirekt - - SIDAN 1 - Jon­ny Andersson 070-787 08 13 jon­ny.andersson@di­rekt­press.se

Sund­by­bergs IK och AIK har teck­nat sam­ar­bets­av­tal som i förs­ta ste­get ska lyf­ta flick­hoc­key till en ny ni­vå och Per Hå­kans­son, sport­chef och ung­dom­s­an­sva­rig i SIK, är ”myc­ket hopp­full”.

Se­dan 2015 har Sund­by­bergs IK er­bju­dit se­pa­rat ishoc­key­sko­la för flic­kor. I verk­sam­he­ten har vid till­fäl­len spe­la­re från AIK:s se­ni­or­trupp med­ver­kat som le­da­re.

– Tan­ken var att vi för ett par år se­dan skul­le få till ett sam­ar­bets­av­tal. Nu är vi där och det känns bra, sä­ger Per Hå­kans­son.

Vill ska­pa ”tjej­ste­ge”

AIK har se­ni­or- och ju­ni­or­hoc­key för flic­kor, dess­utom plat­ser på hoc­key­gym­na­si­et (NIU). Sund­by­bergs IK har C- och B-flic­kor, med hopp om att re­dan till 2021/22 kun­na ha ett lag i älds­ta flick­ål­dern, flic­kor A.

– Ja, vi vill in­om SIK ska­pa en hel ”tjej­ste­ge”, från Tre Kro­nors hoc­key­sko­la upp till flic­kor A. Med hjälp av AIK hop­pas vi få till ste­gen re­dan till näs­ta sä­song, sä­ger Per Hå­kans­son och fort­sät­ter:

– När flic­kor­na kan trä­na ut­an kil­lar på isen har de myc­ket ro­li­ga­re. Vi har in­te haft jät­te­myc­ket trä­nings­ti­der att er­bju­da dem, men må­let är att ha fler till kom­man­de sä­song.

Vik­tigt för AIK

För AIK är sam­ar­be­ten med när­lig­gan­de klub­bar i långa lop­pet av­gö­ran­de, en­ligt ung­dom­s­an­sva­ri­ge Mar­cel Wirth.

– Det är en ut­ma­ning för oss att sat­sa fullt ut på flic­kor. Vi be­hö­ver sam­ar­be­ten och som stor för­e­ning har vi ett an­svar. Det känns bra med ett av­tal med Sundbyberg, vi väl­kom­nar al­la flic­kor som vill spe­la hoc­key, sä­ger Mar­cel Wirth, som ti­di­ga­re ar­be­tat med flick­hoc­keyns ut­veck­ling i Åkers­ber­ga med om­nejd samt in­om Stock­holms Is­hoc­key­för­bund.

FO­TO: AR­KIV­BILD

FLICK­HOC­KEY. Sundbyberg hoc­key­sko­la för flic­kor ska stöt­tas av SDHL-för­e­ning­en AIK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.