Så gör du om cy­keln bli­vit stu­len

Solnadirekt - - NYHETER · SOLNA -

STOCK­HOLM. Att få sin cy­kel stu­len hör ty­värr in­te till ovan­lig­he­ter­na. Skul­le olyc­kan va­ra fram­me är det vik­tigt att an­mä­la till po­li­sen. För att ha en stör­re chans att få till­ba­ka cy­keln är det vik­tigt att på ett så tyd­ligt som möj­ligt sätt be­skri­va för po­li­sen hur cy­keln såg ut.

Bland an­nat bör du upp­ge ram­num­mer el­ler an­nan märk­ning på cy­keln, vad det är för typ av cy­kel, vil­ken färg den har och om den var låst el­ler olåst när den för­svann.

Om du mot för­mo­dan skul­le hit­ta din stul­na cy­kel men ti­di­ga­re an­mält den som för­lo­rad el­ler stu­len bör du kon­tak­ta po­li­sen via 114 14 in­nan du tar den till­ba­ka. Mer in­for­ma­tion finns på po­li­sen.se.

ARKIVFOTO: KA­RIN NILSSON

STÖLDBEGÄR­LIGA. Om din cy­kel har bli­vit stu­len är det vik­tigt att ge så myc­ket in­for­ma­tion som möj­ligt till po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.