Al­va, 8 år, är in­te rädd för att ram­la

Solnadirekt - - NYHETER · SOLNA - Ma­ria Svens­son 073-982 79 52 ma­ria.svens­son@di­rek­press.se

Man ser dem näs­tan över­allt, ska­tet­par­ker­na. I Stock­holms förs­ta skejt­park i Sollentuna hit­tar man den unga skej­ta­ren Al­va Norr­bin som med hjälp av vän­ner och trä­na­re hål­ler hob­byn le­van­de.

Hon är ba­ra åt­ta år men har re­dan stått på brä­dan i över ett års tid. Al­va Norr­bin hit­ta­de ska­te­boar­då­kan­det tack va­re skejt­sko­lan i Sollentuna som an­ord­nas var­je sön­dag.

– Pap­pa såg det på sin mo­bil och jag vil­le bör­ja. Det är så kul att man får åka mas­sa och lä­ra sig nya sa­ker he­la ti­den, sä­ger hon.

Hon tar fart och trots att hon är ny­bör­ja­re tar hon sig ner för bac­kar­na i skejt­par­ken. Al­va lär­de sig ti­digt att om man ram­lar ska man upp på brä­dan igen, fort.

– Jag är gans­ka orädd av mig fak­tiskt, jag äls­kar att klätt­ra i träd ock­så. Men mi­na bäs­ta skydd är arm­bågs­skyd­den för jag ram­lar of­ta där, sä­ger hon.

2009 bygg­des Sollentuna skatepark, som var den förs­ta i Stock­holm. Se­dan dess har det ex­plo­de­rat och par­ker finns i dag i näs­tan al­la kom­mu­ner och stads­de­lar.

– Det är en väx­an­de sport och myc­ket tack va­re skejt­par­ker­na. För­ut fanns de in­om­hus med idag är de mer lät­till­gäng­li­ga och lätt­sköt­ta då de är i be­tong, sä­ger Al­vas trä­na­re Jo­el Sund­bom från Sollentuna Ska­te­board­för­e­ning.

Bå­de på skejt­sko­lan och i skejt­par­ken är det en ma­jo­ri­tet av kil­lar. Al­va öns­kar att fler tje­jer in­tres­se­rar sig för spor­ten.

– Det vo­re kul med mer tje­jer. Jag tyck­te in­te att jag var så bra i bör­jan men jag lär mig gans­ka snabbt, sä­ger hon.

Vad har du för tips till de som vill bör­ja skej­ta?

– I bör­jan ha­de jag in­te en egen brä­da men man kan all­tid föl­ja med en kom­pis och tu­ras om att åka. Sen är det vik­tigt att man lär sig spar­ka först, sä­ger hon.

LILA. Al­va Norr­bin fick sin brä­da i fö­del­se­dags­pre­sent och själv­klart blev det en lila, då det är fa­vo­rit­fär­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.