Bin och fjä­ri­lar ska få lät­ta­re liv

Solnadirekt - - NYHETER · SOLNA - Char­lot­te Arwedsson 070-787 20 78 char­lot­te.arwedsson@di­rekt­press.se

Öpp­na san­dy­tor i Igel­bäc­kens na­tur­re­ser­vat och ökad mängd vil­da blom­man­de väx­ter vid Jung­frudan­sen.

Bin, fjä­ri­lar och and­ra pol­li­ne­ran­de in­sek­ter är livsvik­ti­ga för oss män­ni­skor. Nu har Sol­na stad fått bi­drag från läns­sty­rel­sen för att gö­ra li­vet li­te lät­ta­re för pol­li­ne­ran­de in­sek­ter.

Un­der året ge­nom­förs fle­ra in­sat­ser för att för­bätt­ra livsmil­jö­er och till­gång på fö­da för bin, fjä­ri­lar och and­ra pol­li­ne­ran­de in­sek­ter i Sol­na. Det hand­lar till ex­em­pel om åter­ställ­ning av na­tur­mark, fler sand­bäd­dar och ökad till­gång på vil­da blom­man­de väx­ter, skri­ver Sol­na stad i ett press­med­de­lan­de.

Sol­na stad har näm­li­gen fått bi­drag från läns­sty­rel­sen till för­bätt­ringsåt­gär­der för pol­li­ne­ran­de in­sek­ter. Un­der 2020 ge­nom­förs fle­ra in­sat­ser för att gyn­na pol­li­na­tö­rer, med fo­kus på att ska­pa fler boplat­ser för pol­li­na­tö­rer, för­bätt­ra de­ras livsmil­jö­er och öka till­gång­en på vil­da blom­man­de väx­ter.

Öpp­na san­dy­tor

Till ex­em­pel ska man sat­sa på öpp­na san­dy­tor i Igel­bäc­kens na­tur­re­ser­vat, öka mäng­den vil­da blom­man­de väx­ter vid Jung­frudan­sen och ska­pa ett ”ste­kel­ho­tell” i an­slut­ning till Hu­vud­sta­fäl­tet.

Och det finns en hel del pol­li­na­tö­rer i Sol­na. Un­der en in­ven­te­ring av pol­li­ne­ran­de och sand­le­van­de in­sek­ter som ge­nom­för­des i kom­mu­nen 2019 hit­ta­des över 300 ar­ter, varav 59 ar­ter vild­bin.

För förs­ta gång­en har dess­utom Na­tur­skydds­för­e­ning­en ran­kat lan­dets kom­mu­ner ut­i­från på hur långt kom­mu­ner­na kom­mit i ar­be­te med att gyn­na bin och and­ra pol­li­na­tö­rer. Sol­na stad kom på plats 25 bland Sve­ri­ges bi­vän­li­gas­te kom­mu­ner av de 212 kom­mu­ner i Sve­ri­ge som sva­rat på en en­kät.

FO­TO: SOL­NA STAD

IN­SATS. I Ri­torp an­läggs en sand­bädd som ska bli boplats för pol­li­ne­ran­de in­sek­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.