Gång- och cy­kel­ba­na i Ma­ri­e­häll bred­das

”Ska få en lug­na­re och trev­li­ga­re tra­fik­mil­jö”

Sundbybergdirekt - - NYHETER · SUNDBYBERG - El­la Sö­der­berg 073-600 69 31 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

MA­RI­E­HÄLL

I takt med att allt fler flyt­tar till Ma­ri­e­häll vill Stock­holms stad rus­ta upp de­lar av Bäll­sta­vä­gen. Ar­be­tet är en fort­sätt­ning av den upp­rust­ning som skett på ga­tan i höjd med An­ne­dal.

För att öka tra­fik­sä­ker­he­ten och för­bätt­ra fram­kom­lig­he­ten för bå­de gå­en­de och cy­klis­ter ska en del av Bäll­sta­vä­gen rustas upp till en stads­ga­ta. Det rör sig om de­len mel­lan Krats­bo­da­vä­gen och Ma­ri­e­hälls­vä­gen.

– Det in­ne­bär att bland an­nat kör­ba­nan, som i dag är över­di­men­sio­ne­rad, mins­kas för att få en lug­na­re och trev­li­ga­re tra­fik­mil­jö och ytan re­ser­ve­ras i stäl­let för gång- och cy­kel­tra­fik, träd­plan­te­ring samt an­gö­rings­plat­ser, skri­ver Idris Ya­sin, bygg­pro­jekt­le­da­re på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret, i ett mejl.

Upp­höjt över­gångs­stäl­le Gång- och cy­kel­ba­nor­na på bå­da si­dor­na om Bäll­sta­vä­gen ska bli bre­da­re. Ett upp­höjt över­gångs­stäl­le kom­mer an­läg­gas vid Ma­ri­e­hälls­vä­gen, fler plat­ser för kant­stenspar­ke­ring och en plan­te­ring av nya träd med växt­bäd­dar ska gö­ras.

Pla­nen är att ar­be­tet ska star­ta i sep­tem­ber för att se­dan på­gå i ett års tid. Men för att fort­fa­ran­de kun­na ha ett kör­fält öp­pet på Bäll­sta­vä­gen kom­mer en gång- och

Kör­ba­nan, som i dag är över­di­men­sio­ne­rad, mins­kas för att få en lug­na­re och trev­li­ga­re tra­fik­mil­jö.

cy­kel­ba­na att be­hö­va stäng­as av och kör­fäl­ten läggs till­fäl­ligt om.

Räk­na med mer bul­ler Byg­get in­ne­bär ock­så att bo­en­de i om­rå­det kom­mer mär­ka av ett ökat an­tal bygg­trans­por­ter på ga­tor­na samt bul­ler. Ar­be­te­na på­går på var­da­gar mel­lan 07 och 22, men det kan även ske vis­sa natt­ar­be­ten, som ex­em­pel­vis schakt­ar­be­ten.

Men då det ock­så pla­ne­ras för 108 bo­stä­der vid sträc­kan, se fak­taru­ta, ska den re­dan be­fint­li­ga nät­sta­tio­nen till­fäl­ligt flyt­tas till Sol och må­ne­par­ken i kors­ning­en Bäll­sta­vä­gen/Ma­ri­e­hälls­vä­gen.

– Den tem­po­rä­ra pla­ce­ring­en in­ne­bär att en av pe­la­re­kar­na i par­ken samt en del av plan­te­ring­ar­na kom­mer att tas bort för att gö­ra plats för nät­sta­tio­nen, skri­ver Idris Ya­sin.

När bo­stä­der­na se­dan är kla­ra ska nät­sta­tio­nen flyt­tas till­ba­ka, och par­ken ska då åter­stäl­las med nya träd och plan­te­ring­ar.

FO­TO: MIKAEL ANDERSSON

BRED­DAS. Till väns­ter om re­stau­rang­en Va­len­ti­no i Ma­ri­e­häll ska nya bo­stä­der byg­gas. Men först ska gång- och cy­kel­vä­gen bred­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.