Förs­ta ste­get mot en stads­ga­ta

Sundbybergdirekt - - NYHETER · SUNDBYBERG - Char­lot­te Arwedsson 070-787 20 78 char­lot­te.arwedsson@di­rekt­press.se

SOL­NA

Uppe­mot 300 bo­stä­der, bu­ti­ker och för­sko­la.

Nu har de­talj­pla­nen för fas­tig­he­ten på Sol­na­vä­gen vun­nit la­ga kraft.

Sol­na stads vision är att Sol­na­vä­gen ska bli en stads­ga­ta som bin­der sam­man cen­tra­la Sol­na med Ha­gas­ta­den, och i för­läng­ning­en Stock­holms in­nerstad.

Nu har den nya de­talj­pla­nen för Vei­dekkes fas­tig­het längs med Sol­na­vä­gen i Sol­na vun­nit la­ga kraft.

In­om ra­men för de­talj­pla­nen pla­ne­rar bygg- och bo­stads­ut­veck­lings­fö­re­ta­get att byg­ga 220–330 nya bo­stä­der, lo­ka­ler och bu­ti­ker i bot­ten­vå­ning, samt en för­sko­la med 4–6 av­del­ning­ar.

– Med den nya be­byg­gel­sen, som län­kar sam­man cen­tra­la Sol­na med Ha­gas­ta­den, tar vi förs­ta ste­get i ut­veck­ling­en av Sol­na­vä­gen från en tra­fik­led till en mer le­van­de, at­trak­tiv och trygg stads­ga­ta, sä­ger Pe­hr Gran­falk (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Sol­na stad, i ett press­med­de­lan­de.

Ge­men­samt ga­rage

De nya bo­stä­der­na kom­mer att in­rym­mas i tre se­pa­ra­ta kvar­ter som byggs sam­man med ett ge­men­samt ga­rage. Bostads­hu­sens fa­sa­der mot Sol­na­vä­gen kom­mer att få sto­ra frans­ka föns­ter, ska ge en stads­ka­rak­tär med myc­ket glas.

Det kvar­ter som ska be­byg­gas är i dag obe­byggt.

För­sälj­ning­en av bo­stä­der­na på­bör­jas kring års­skif­tet 2020/2021 och bygg­star­ten be­räk­nas ske un­der 2022. Tan­ken är att byg­get ska va­ra fär­dig­ställt in­om fem år.

Förs­ta ste­get i ut­veck­ling­en av Sol­na­vä­gen från en tra­fik­led till en mer le­van­de, at­trak­tiv och trygg stads­ga­ta.

IL­LUST­RA­TION: JOLIARK

SOL­NA­VÄ­GEN. Vi­sions­bild av hur den nya be­byg­gel­sen på Sol­na­vä­gen kom­mer att se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.