Nej, flic­ka får in­te he­ta De­mo­ni­ka För­namn

Sundbybergdirekt - - TIPS · SUNDBYBERG - Char­lot­te Arwedsson För­namn KÄL­LA: SKATTEVERK­ET

SUNDBYBERG

En två må­na­der gam­mal flic­ka i Sundbyberg får in­te he­ta De­mo­ni­ka. Det har Skatteverk­et sla­git fast.

Det för­äld­ra­par i Sundbyberg som vil­le ge sin be­bis­flic­ka nam­net De­mo­ni­ka fick kal­la han­den från Skatteverk­et.

Mo­ti­ve­ring­en löd: ”Or­det de­mon upp­fat­tas of­ta som en ne­ga­tivt lad­dad be­teck­ning. Skat­te­ver­kets be­döm­ning är där­med att nam­net De­mo­ni­ka, åt­minsto­ne för en un­derå­rig per­son, är ett namn som kan le­da till obe­hag för den som bär det och va­ra be­las­tan­de un­der upp­väx­ten.”

Kan le­da till obe­hag Skatteverk­et an­ser att ett allt­för av­vi­kan­de namn kan le­da till obe­hag för den som bär det, sär­skilt när det gäl­ler ett barn som in­te själv kan by­ta el­ler änd­ra sitt namn.

Skatteverk­et god­kän­ner där­för in­te nam­net De­mo­ni­ka och mo­ti­ve­rar vi­da­re:

”För­namn får ba­ra va­ra namn som in­te kan väc­ka an­stöt, el­ler kan an­tas le­da till obe­hag för den som ska bä­ra nam­net, el­ler av nå­gon an­nan an­led­ning är olämp­ligt. Ett för­namn mås­te ock­så va­ra för­en­ligt med namn­skic­ket i Sve­ri­ge.”

Nam­net De­mo­ni­ka är in­te det en­da namn som den se­nas­te ti­den fått av­slag från Skatteverk­et. En Väs­by­flic­ka fick in­te he­ta Hopp­san och en Väs­by­bo fick nej till nam­net Be­el­ze­bul.

● får ba­ra va­ra namn som in­te kan väc­ka an­stöt, el­ler kan le­da till obe­hag för den som ska bä­ra nam­net, el­ler av nå­gon an­nan an­led­ning är olämp­ligt. Det fram­går av §28 i per­son­namn­la­gen.

NEJ. FO­TO: MOSTPHOTOS

Det blev nej från Skatteverk­et till det för­äld­ra­par i Sundbyberg som vil­le ge sin be­bis­flic­ka nam­net De­mo­ni­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.