Bil­der som kom­mer få dig att dra på smil­ban­den!

BBC Vetenskapens vag till lyckan - - Innehåll -

All­de­les varm in­om­bords? I så fall är du in­te en­sam. Fo­ton av djur som gör ro­li­ga el­ler gul­li­ga sa­ker får oss of­ta att le.

Många stu­di­er har vi­sat att bil­der av sö­ta be­bi­sar fri­sät­ter njut­nings­hor­mo­net do­pa­min, som även ökar när man tar dro­ger, har sex el­ler blir för­äls­kad. Den så kal­la­de ba­bysche­maef­fek­ten in­ne­bär att vis­sa drag hos ny­föd­da dägg­djur, till ex­em­pel de­ras sto­ra ögon och för­hål­lan­de­vis sto­ra hu­vud, gör att do­pa­min fri­görs hos den som be­trak­tar dem.

Forsk­ning om vår re­la­tion till hun­dar har också vi­sat att lugn-och-ro-hor­mo­net ox­y­to­cin ökar när vi um­gås med vå­ra fyr­ben­ta fa­vo­ri­ter. In­te und­ra på att de kal­las män­ni­skans bäs­ta vän.

Men var­för tyc­ker vi att det är så ro­ligt när djur utför mänsk­li­ga hand­ling­ar, som när en gi­raff räc­ker ut tung­an? Det är det ing­en som rik­tigt vet. Kanske är för­kla­ring­en helt en­kelt ska­par igen­kän­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.