KÖP NU, KONSUMERA SEN

BBC Vetenskapens vag till lyckan - - Så Blir Du Lycklig -

Det är in­te ba­ra vad du kö­per som spe­lar roll, ut­an också hur. Det är all­tid fres­tan­de att dra fram plast­kor­tet i bu­ti­ken el­ler att ta hem en pro­dukt idag och be­ta­la ge­nom må­nads­vis av­be­tal­ning – men skul­der kan verkligen sän­ka vår lyc­ko­ni­vå. En stu­die på drygt 2 000 per­so­ner som gjor­des av fors­ka­re vid uni­ver­si­tet i Shef­fi­eld vi­sa­de att per­so­ner med kon­sum­tions­lån var sig­ni­fi­kant myc­ket mer olyck­li­ga än de skuld­fria.

Of­ta väl­jer vi att skju­ta upp be­tal­ning­en där­för att det in­stink­tivt känns bätt­re att be­ta­la små be­lopp åt gång­en, men neu­ro­e­ko­no­mer har sett att vi för­mod­li­gen strä­var ef­ter att und­vi­ka den ”be­tal­nings­smär­ta” som of­ta blir mer på­tag­lig när vi be­ta­lar kon­tant. Fors­ka­re vid Stan­for­du­ni­ver­si­te­tet i USA kon­sta­te­ra­de med hjälp av mag­net­ka­me­ra att hjärn­ak­ti­vi­te­ten hos per­so­ner som fick se en va­ra med ett högt pris påmin­de om den man ser när nå­gon slår i en tå. Så även om det kan kän­nas tufft i be­tal­nings­ö­gon­blic­ket är det en bätt­re väg till lyc­kan att be­ta­la allt va­ran kos­tar di­rekt.

Även om det in­te är sär­skilt lyc­kat att skju­ta upp be­tal­ning­en kan upp­skju­ten kon­sum­tion ge mer lyc­ka för peng­ar­na ef­tersom vi får nju­ta av för­vän­tan. När fors­ka­re från Bre­dau­ni­ver­si­tet i Ne­der­län­der­na följ­de en grupp på 1 000 per­so­ner un­der vec­kor­na fö­re och ef­ter en se­mester­re­sa, såg de den störs­ta hu­mör­hö­jan­de ef­fek­ten fö­re av­re­san. Det kan va­ra här­ligt att tän­ka till­ba­ka på en bra upp­le­vel­se, men att se fram emot den är än­nu bätt­re.

Vi kan of­ta få stör­re lyc­ka in­te ba­ra ge­nom att skju­ta upp kon­sum­tion, ut­an också ge­nom att mins­ka den. För att stu­de­ra det fe­no­me­net lät psy­ko­lo­gen Jor­di Qu­o­id­bach någ­ra cho­klad­fan­tas­ter kom­ma till hans la­bo­ra­to­ri­um och äta cho­klad vid två till­fäl­len med en vec­kas mellanrum. Un­der den vec­kan sa han åt vis­sa av del­ta­gar­na att in­te äta cho­klad, me­dan han gav andra en stor på­se cho­klad­bi­tar och sa åt dem att äta så myc­ket de kun­de. Gruppen som av­stått från cho­klad i en vec­ka njöt mer av den vid det andra test­till­fäl­let. Den här stu­di­en vi­sar att vi in­te nöd­vän­digt­vis blir lyck­li­ga­re av att få mer av det vi vill ha.

Och det gäl­ler även i verk­lig­he­ten. Fors­ka­re vid uni­ver­si­te­tet i Michi­gan bad en grupp bi­lis­ter vars bi­lar kos­ta­de mellan 40 000 och 400 000 kro­nor att tän­ka på se­nas­te gång­en de kör­de sin bil och hur myc­ket de ha­de upp­skat­tat kör­ning­en. Fors­kar­na kon­sta­te­ra­de att det in­te fanns nå­got sam­band mellan bi­lens vär­de och fö­ra­rens kör­gläd­je. Men när sam­ma grupp fick frå­gan om den gång de se­nast kört ba­ra för nö­jes skull, var ägar­na till dy­ra­re mo­del­ler myc­ket lyck­li­ga­re över upp­le­vel­sen. Så att lyxa till det vid en­sta­ka till­fäl­len kan gö­ra att de extra peng­ar­na ger extra myc­ket lyc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.