STRESSVACCIN

Bor­de vi vac­ci­ne­ra oss för att kla­ra stres­sens på­ver­kan på krop­pen och be­te­en­det?

BBC Vetenskapens vag till lyckan - - Så Blir Du Lycklig -

Fors­ka­re har länge sett att fy­sis­ka och psy­kis­ka pro­blem som or­sa­kas av stress har ett tyd­ligt sam­band med för­änd­ring­ar i im­mun­sy­ste­met. Det har lett till en hel våg av stu­di­er där man tit­tar på om vi kan öka mot­stånds­kraf­ten mot stress med hjälp av vac­cin.

Hjärn­fors­ka­re vid Co­lum­bia Uni­ver­si­ty i USA har över­fört im­mun­cel­ler från kro­niskt stres­sa­de möss till ostres­sa­de möss. I för­sö­ket såg de att de vac­ci­ne­ra­de mös­sen var klart stres­stå­li­ga­re och även vi­sa­de fär­re de­pres­si­va symp­tom.

En an­nan grupp hjärn­fors­ka­re, den här gång­en vid Uni­ver­si­ty of Co­lo­ra­do, har ma­ni­pu­le­rat im­mun­sy­ste­met hos möss ge­nom att in­ji­ce­ra en van­lig bak­te­rie som är känd för att mins­ka oro. När des­sa möss pla­ce­ra­des i en bur med ag­gres­si­va djur var de in­te alls li­ka räd­da som möss som in­te vac­ci­ne­rats, och de drab­ba­des in­te hel­ler av sam­ma stress­re­la­te­ra­de mag­pro­blem ef­teråt.

Be­ty­der det att det går att ut­veck­la ett vac­cin mot stress? Christop­her Lowry, forsk­nings­le­da­re vid Co­lo­ra­dou­ni­ver­si­te­tet, har be­rät­tat om si­na pla­ner på att gå vidare med stu­di­er på män­ni­skor. Han tror att bak­te­ri­er­na, om de tas i ta­blett­form, in­ha­le­ras el­ler in­ji­ce­ras, kan stärka män­ni­skors mot­stånds­kraft mot stres­sens ne­ga­ti­va ef­fek­ter.

”Sol­da­ter som ris­ke­rar att drab­bas av post­trau­ma­tisk stress är en gi­ven mål­grupp för stress vac­ci­net”, säger Lowry.

Men vad skul­le det här kun­na le­da till? Ett in­för-ten­tan-vac­cin för pres­sa­de stu­den­ter? En spru­ta för att hjäl­pa oss ige­nom ett job­bigt mö­te? Det här blir nå­got för etikrå­den att bi­ta i.

DEBATT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.