ÄR DU KÄNSLIG FÖR STRESS?

BBC Vetenskapens vag till lyckan - - Så Blir Du Lycklig -

Alla blir stres­sa­de ibland, men en del är käns­li­ga­re än andra för på­frest­ning­ar. Fors­ka­re har hit­tat ge­ner som ver­kar på­ver­ka vår för­må­ga att han­te­ra job­bi­ga si­tu­a­tio­ner, men det är in­te ba­ra en frå­ga om arvsan­lag. Bil­den som bör­jar växa fram vi­sar att stress i barn­do­men kan på­ver­ka ge­ner­nas ut­tryck, och des­sa epi­ge­ne­tis­ka för­änd­ring­ar ver­kar ha ett sam­band med vis­sa till­stånd, till ex­em­pel de­pres­sion.

Stu­di­er på djur vi­sar att stress ti­digt i li­vet gör det myc­ket mer tro­ligt att stress kom­mer att ska­pa pro­blem i vux­en ål­der. Stress i barn­do­men ver­kar trig­ga bi­o­ke­mis­ka för­änd­ring­ar som på­ver­kar ge­ner­nas ut­tryck. När des­sa så kal­la­de epi­ge­ne­tis­ka för­änd­ring­ar har skett kan de fö­ras vidare till näs­ta ge­ne­ra­tion. Om pres­sa­de si­tu­a­tio­ner lätt bring­ar dig ur fatt­ning­en kan den stress som dina för­äld­rar el­ler far- och mor­för­äld­rar upp­lev­de som barn allt­så va­ra för­kla­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.