SÅ HAN­TE­RAR KROP­PEN STRESS

Står du in­för en job­big el­ler hot­full si­tu­a­tion? Oroa dig in­te, din kropp har re­dan bör­jat job­ba på sa­ken …

BBC Vetenskapens vag till lyckan - - Så Blir Du Lycklig -

BIN­JU­RAR­NA

Hy­po­ta­lamus ak­ti­ve­rar också det sym­pa­tis­ka nerv­sy­ste­met ge­nom att skic­ka sig­na­ler till bin­ju­rar­na, pre­cis ovan­för nju­rar­na. Bin­ju­rar­na re­a­ge­rar ge­nom att pum­pa ut hor­mo­net ad­re­na­lin i blo­det.

HJÄR­NAN

Re­ak­tio­nen på stress bör­jar i hjär­nan. Stress el­ler upp­levd fa­ra får vå­ra sin­nen s att skic­ka in­for­ma­tion till amyg­da­la (som tol­kar ljud och bil­de bil­der och sva­rar med en re­ak­tion). Amyg­da­la sig­na­le­rar ge­nast till hyp hy­po­ta­lamus (hjär­nans kom­man­do­cen­ter) som kom­mu­ni­ce­rar med re res­ten av krop­pen via det au­to­no­ma nerv­sy­ste­met.

HJÄRTA OCH LUNGOR

Det extra sy­ret som når hjär­nan gör dig mer alert. Sy­nen, hör­seln och öv­ri­ga sin­nen skärps. Sam­ti­digt gör ad­re­na­li­net att blod­soc­ker (glu­kos) och fett fri­görs så att krop­pen får mer ener­gi och nä­ring. Se­dan är krop­pen re­do att ta itu med pro­ble­met (käm­pa) el­ler springa ifrån det (fly).

KAMP EL­LER FLYKT

Det le­der till fle­ra fy­si­o­lo­gis­ka för­änd­ring­ar. Hjär­tat slår snab­ba­re än van­ligt så att blo­det pum­pas ut till muskler, lung­or­na och andra vik­ti­ga or­gan. And­hämt­ning­en blir också snab­ba­re och de små luft­rö­ren i lung­or­na vid­gas så att lung­or­na kan dra in så myc­ket sy­re som möj­ligt i varje an­de­tag.

Lungor Hjärta

Hy­po­ta­lamus Amyg­da­la

Bin­ju­rar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.