VÄGAR, BI­LAR OCH LAST­BI­LAR

Lär dig hur du byg­ger och kny­ter ihop sta­dens vägar.

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Det finns ing­en stad i värl­den som in­te är full av bi­lar. Även om det in­te finns någ­ra rik­ti­ga bi­lar i Mi­necraft finns det ingen­ting som stop­par dig från att gö­ra eg­na. På de här si­dor­na får du tips på oli­ka ty­per av vägar och for­don du kanske vill ha i din stad. Det är vik­tigt att tän­ka på vil­ka vägar du vill ha i din stad re­dan un­der pla­ne­ring­en, för du mås­te läm­na plats för vägar mel­lan hu­sen. Vi vi­sar dig oli­ka slags vägar, bå­de sma­la va­ri­an­ter och bre­da mo­tor­vä­gar. I näs­ta del får du lä­ra dig hur du kan gö­ra vägar­na än­nu bätt­re med skyl­tar och gatlyktor. Din stad be­hö­ver kanske in­te någ­ra vägar alls? Gruv­vag­nar är det lät­tas­te sät­tet att ta sig runt på. El­ler så kan du läg­ga sten mel­lan hu­sen för att gö­ra det en­kelt att gå till fots.

Oav­sett vad du väl­jer finns det in­struk­tio­ner för al­la al­ter­na­tiv.

Trucks, cars and de­li­ve­ry vans – I see a traf­fic jam up ahe­ad!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.