BYGG BRO­AR

Låt in­te vatt­net stop­pa dig. Bygg bro­ar istäl­let.

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

De fles­ta sto­ra stä­der­na i värl­den lig­ger vid flo­der, hav el­ler sjö­ar. Stock­holm, Lon­don, Pa­ris, Syd­ney, New York – al­la är bygg­da på och runt vat­ten. Din Mi­necraft-stad bor­de in­te va­ra nå­got un­dan­tag.

Vat­ten är in­te ba­ra fint, det ger dig ock­så ro­li­ga ut­ma­ning­ar. Du kan byg­ga dam­mar, flo­der och he­la hav. på din kar­ta. Än­nu ro­li­ga­re blir det när du kan byg­ga mäk­ti­ga bro­ar över vatt­net.

En häng­bro är ett snyggt land­mär­ke som kom­mer sy­nas på långt håll. Du kan an­vän­da bron för att läg­ga räls över vat­ten el­ler för att helt en­kelt lå­ta folk gå över.

Om du in­te är så su­gen på att byg­ga en häng­bro finns det åt­ta and­ra bro­ar som kanske kan loc­ka mer. Det är allt från gång­bro­ar du kan gö­ra på tio mi­nu­ter till sto­ra bro­ar som kan ta fle­ra må­na­der att byg­ga klart. Hit­ta en flod och sätt igång!

Du be­hö­ver in­te sim­ma över till and­ra si­dan … Bygg en bro! Se si­da 98.

Gi­ve your ci­ty it’s own ver­sion of the Gol­den Ga­te

Or your bridge could be for pe­destri­ans on­ly!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.