SPA­RA BYGG­NA­DER

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Bygg Med Strukturblock -

Nu när du fått ditt strukturblock är det dags att an­vän­da det. Struk­tur­bloc­ket har fle­ra oli­ka lä­gen, som du kan scrol­la i ge­nom att klic­ka på struk­tur­bloc­ket och tryc­ka på knap­pen som från bör­jan sä­ger Da­ta.

Det förs­ta lä­get du ska få ut­fors­ka är Spa­ra-lä­get, som du hit­tar ge­nom att tryc­ka på Da­ta-knap­pen en gång.

För att spa­ra en bygg­nad pla­ce­rar du struk­tur­bloc­ket på mar­ken vid det ned­re hör­net på en bygg­nad, pre­cis som det lil­la hu­set på bil­den. Ställ in bloc­ket på Spa­ra-lä­get och gör se­dan en grov giss­ning på bygg­na­dens stor­lek i block.

Om du se­dan klic­kar på Klar kom­mer du få en tyd­lig ru­ta på skär­men. Det kan dock hän­da att den in­te är pla­ce­rad helt över din bygg­nad. Hö­gerk­lic­ka på struk­tur­bloc­ket igen för att få fram ru­tor där du kan ju­ste­ra po­si­tio­nen. Ge det någ­ra för­sök och ju­ste­ra siff­ror­na tills ru­tan pas­sar per­fekt över bygg­na­den. Du kan ock­så be­hö­va ju­ste­ra stor­le­ken på ru­tan, om din förs­ta be­räk­ning in­te stäm­de. Kom ihåg att du kan an­vän­da bå­de po­si­ti­va och ne­ga­ti­va siff­ror för att ju­ste­ra po­si­tio­nen.

När all­ting pas­sar bra kan du ge det ett namn som ”hus” och ak­ti­ve­ra In­klu­de­ra en­ti­te­ter (som dör­rar). Klic­ka se­dan på SPARA­knap­pen på hö­ger si­da av skär­men (in­te Spara­knap­pen till väns­ter).

Se till att ru­tan pas­sar ex­akt över din bygg­nad …

… klic­ka se­dan SPA­RA till hö­ger; in­te till väns­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.