AM­BU­LANS

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Sjukhus -

Al­la sjuk­hus be­hö­ver am­bu­lan­ser för att häm­ta och läm­na pa­ti­en­ter. Där­för får du lä­ra dig här hur du gör en am­bu­lans. Den här va­ri­an­ten är gans­ka en­kel och är gjord av kvarts­block och kvarts­plat­tor, med sten­plat­tor i bot­ten. Gör åter­i­gen ett stort rött kors och pla­ce­ra en fyr på top­pen av am­bu­lan­sen. Fy­ren lik­nar blåljus.

Pla­ce­ra järn­dör­rar på si­dor­na och på bak­si­dan av am­bu­lan­sen. Dör­rar­na styrs av knap­par på ut­si­dan och in­si­dan av for­do­net.

Hju­len gör du av svart be­tong med en fö­re­måls­ram i mit­ten. I fö­re­måls­ra­men sät­ter du ett po­le­rat an­de­sit­block. Det blir att se ut som na­vet på hju­let.

Nu är allt som sak­nas en pa­ti­ent!

Fy­ren lik­nar blåljus och vi­sar tyd­ligt att det är en am­bu­lans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.