LAD­DA NED ETT FLYG­PLAN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Flygplats -

Det fanns in­te till­räck­ligt med plats i den här boken för att vi­sa dig hur du byg­ger flyg­pla­net. Men oroa dig in­te, det finns en gui­de till hur du byg­ger flyg­pla­net som du kan lad­da ned.

Här kan du lad­da ned en sex si­dor lång gui­de för hur du byg­ger en Bo­e­ing 747, helt gra­tis: Var­ning: var nog­grann med sto­ra och små bok­stä­ver när du skri­ver in web­ba­dres­sen, för an­nars kom­mer du in­te till rätt nedladdning.

När du lad­dat ned fi­len kan du föl­ja gui­den på din da­tor, läsplat­ta el­ler smart­te­le­fon. Om du har till­gång till en skri­va­re kan du skri­va ut en ko­pia och föl­ja gui­den på pap­per bred­vid skär­men.

Om det lå­ter som för myc­ket ar­be­te och du vill bör­ja byg­ga på en gång ba­se­ra­des flyg­pla­net på en mo­dell som lad­dats upp på Pla­net Mi­necraft­hem­si­dan. Pc-spe­la­re kan lad­da ned det spa­ra­de spe­let från pla­net­mi­necraft. com/pro­ject/del­ta-air­li­nes-bo­e­ing-747 och bör­ja byg­ga på en gång.

Nu har ditt flyg­plan nå­gon­stans att lan­da!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.