JAVAUTGÅVAN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Minecraft Realms -

Det är lätt att lad­da upp en en­spe­lar­värld till Micro­soft Realms i Javautgåvan. Bör­ja med att klic­ka på Mi­necraft Realms i hu­vud­me­nyn i Mi­necraft. Om du re­dan har al­la tre Realms ak­ti­ve­ra­de mås­te du väl­ja en Re­alm att by­ta ut och tryc­ka på Åter­ställ värld. Om in­te, kan du klic­ka på en tom plats.

Nu kan du väl­ja Lad­da upp värld och väl­ja från din lis­ta av spa­ra­de spel. När ditt spel lad­dats upp klic­kar du på Klar. Nu kan det va­ra en bra idé att ge re­al­men ett nytt namn, så du vet ex­akt vad det är. Klic­ka på re­al­men, klic­ka på Världs­al­ter­na­tiv och änd­ra nam­net till nå­got som är lätt att för­stå. Du kan ock­så änd­ra and­ra in­ställ­ning­ar sam­ti­digt, som spel­lä­get, svå­rig­hets­grad och om du ska kun­na an­vän­da kom­man­doblock el­ler in­te.

När du är fär­dig klic­kar du på Klar och klic­kar se­dan på din re­alm. Nu kan du och al­la du bju­dit in spe­la ihop på din re­alm.

Click on a blank slot and uplo­ad your new ci­ty!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.