Rad­hus­fe­ber i Stock­holm

STADSRADHUS. Där­för har det bli­vit så po­pu­lärt med rad­hus­läng­or­na.

BotkyrkaDirekt Norra - - HEMMA - Mi­chael Toll

För tio år se­dan fanns det knappt stadsradhus i Stock­holm. Nu är bo­en­de­ty­pen po­pu­lä­ra­re än nå­gon­sin, bå­de bland ar­ki­tek­ter, bygg­her­rar och kö­pa­re. Nu vet vi var­för.

Rad­hus fanns knappt i Stock­holm för tio år se­dan. Bland de förs­ta pro­jek­ten var när en gam­mal in­du­stri­lo­kal bygg­des om till nio styc­ken rad­hus på Malm­gårds­vä­gen på Sö­der­malm 2007.

Även en rad­hus­länga i Kärr­torp var bland de förs­ta i Stock­holm som gick i brä­schen för ut­veck­ling­en. Hu­sen blev omått­ligt po­pu­lä­ra och vann även pris som årets Stocholms­bygg­nad.

– Jag tror det be­ror gans­ka myc­ket på mig att rad­hus har bli­vit en så po­pu­lär bo­en­de­typ. De rad­hus i Kärr­torp vi bör­ja­de ri­ta på 2005 har bli­vit stil­bildan­de för and­ra rad­hus­pro­jekt i Stock­holm, sä­ger ar­ki­tek­ten Ola An­ders­son.

Ci­ty­rad­hus är van­ligt i många and­ra stä­der. I ex­em­pel­vis Hol­land, USA och Eng­land finns det en lång tra­di­tion av så­da­na kå­kar. I Sve­ri­ge har dock rad­hus­om­rå­den ten­de­rat att byg­gas långt från stads­kär­nan, med ga­tor ut­an tra­fik.

– Det är det man syf­tar på när man pra­tar om ”rad­hus­li­vet”. Det är en kli­ché. Det vi gjor­de i Kärr­torp var att gö­ra rad­hu­sen till en na­tur­lig del av ett tätt stads­sam­man­hang. I Stock­holm ha­de hu­sen in­te an­vänts på det sät­tet ti­di­ga­re, sä­ger Ola An­ders­son.

Idag byggs det rad­hus över he­la Stock­holm och en rad­hus­länga i ci­ty­mil­jö har bli­vit var­dag. Det finns fle­ra an­led­ning­ar till ut­veck­ling­en. Sta­den är in­ne i en för­tät­nings­pro­cess och då fyl­ler stadsradhus en funk­tion.

Det finns fle­ra out­nytt­ja­de tom­toch mark­om­rå­den där sto­ra fler­bo­stads­hus in­te får plats, men där en rad­hus­länga kan rym­mas.

Bygg­her­rar ser en stor lön­sam­het i pro­jek­ten. Li­ten yta ex­plo­a­te­ras och hu­sen säljs myc­ket dyrt.

Bo­en­de­for­men är po­pu­lär bland kö­par­na. Att bo i eget hus, mitt i stan, är nå­got som loc­kar många. Brist på tomt är in­te ne­ga­tivt, man slip­per klip­pa gräs­mat­ta och bus­kar.

Stads­pla­ne­ra­re ser po­si­ti­va si­do­ef­fek­ter, ga­turum­met blir mer le­van­de och man får en mer blan­dad stads­mil­jö.

– På mind­re tra­fi­ke­ra­de ga­tor ska­pas det en trev­lig ga­tu­mil­jö som gör om­rå­det mer le­van­de och in­bju­dan­de, sä­ger Ola An­ders­son.

Ett träf­fan­de ex­em­pel finns i Nac­ka, där tre rad­hus har byggts på en tomt som an­sågs omöj­lig att ut­nytt­ja, då den låg in­klämd vid ett spår­om­rå­de och en fa­briks­bygg­nad.

– En snic­ke­ri­fir­ma äg­de mar­ken och ha­de sin verk­stad bred­vid, men vi lyc­ka­des ska­pa tre styc­ken rad­hus på plat­sen, sä­ger Pet­ra Sjölund, vd på Rex+ Ar­ki­tekt­by­rå som ri­ta­de pro­jek­tet.

En­ligt hen­ne är det här ett myc­ket smart sätt att kun­na ta till­va­ra på mark som an­nars är out­nytt­jad, sär­skilt nu i bo­stads­bris­tens Stock­holm. Bygg­na­den fick även Nac­ka kom­muns ny­bygg­nads­pris.

– He­la idén var att rad­hu­sen skul­le an­pas­sa sig till om­giv­ning­en och plat­sen. Det har verk­li­gen bli­vit lyc­kat och idag bor det fa­mil­jer där, sä­ger hon.

Att bo i rad­hus stan­nar för många dock ba­ra vid en våt dröm. Det krävs att man pung­ar ut många mil­jo­ner för att kun­na läg­ga van­tar­na på ett eget town­house.

– Rad­hus är de­fi­ni­tivt in­te för vem som helst, det mås­te vi till­stå. Pris­ut­veck­ling­en har gjort att det långt ifrån är nå­gon bil­lig typ av bo­stad, sä­ger Ola An­ders­son.

På mind­re tra­fi­ke­ra­de ga­tor ska­pas det en trev­lig ga­tu­mil­jö som gör om­rå­det mer le­van­de och in­bju­dan­de.

FOTO: UTOPIA AR­KI­TEK­TER

VÄXTVÄRK? För tio år se­dan fanns det näs­tan inga stadsradhus. Idag byggs rad­hus­läng­or­na på fle­ra stäl­len i Stock­holm. Här på Lun­da­ga­ta på Sö­der­malm.

FOTO: OSCAR PROPERTIES

TAKBASTU. Oscar Properties byg­ger ett an­tal stadsradhus i Nor­ra Djur­gårds­sta­den, des­sa med ba­stu på ta­ket.

FOTO: OSCAR PROPERTIES

FÖRÄNDRINGSPROCESS. Sta­den är in­ne i en för­änd­rings­pre­cess, stadsradhus fyl­ler då en bra funk­tion. Här pla­ne­ras rad­hus på Årsta­fäl­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.