FESTER BRY­TER ISOLERINGEN BLAND DE ÄLD­RE I BOT­KYR­KA

Fle­ra år i rad har Bot­kyr­ka fått bot­ten­be­tyg på äldre­omsor­gen. Nu ska tren­den vän­das, bland an­nat med stor­träf­far.

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - Ma­lin Kar­dell

Un­der mån­dag ef­ter­mid­dag sam­la­des per­so­nal och bru­ka­re vid hem­tjäns­ten i Hall­un­da och Nors­borg för årets vår­fest. Det bjöds på våff­lor, fi­ka och frå­ge­sport. Ti­di­ga­re har per­so­na­len haft lu­ci­a­träff och semmel­fest.

– Det är en bra idé och jag tror det upp­skat­tas hos de all­ra fles­ta. Det är bra för den so­ci­a­la bi­ten, sä­ger Bör­je An­ders­son, 77, Hall­un­da.

– Många tror att vi äld­re ba­ra sit­ter in­ne och in­te gör någon­ting. Visst får man gö­ra det om man vill, men här vi­sar vi att det finns dem som gär­na tar sig ut och hit­tar på sa­ker, sä­ger Siv Sjösvärd, 87, Hall­un­da.

Fi­ka och klip­per hå­ret

Un­der­skö­ters­kan Pia Pram­ber­ger som job­bar på hem­tjäns­ten i Nors­borg hop­pas att det blir till­fäl­le för fler träf­far fram­ö­ver.

– De vi har haft har det pra­tats om långt ef­teråt. De som har möj­lig­het att ta sig hit, gör det. An­nars tar vi oss till dem, sä­ger hon.

Se­dan i mars för­ra året er­bjuds de äld­re ” egen tid” in­om hem­tjäns­ten. En tim­me i må­na­den som man får ut­nytt­ja hur man vill. Må­let är att mins­ka en­sam­he­ten och stär­ka den so­ci­a­la kon­tak­ten för de äld­re.

Of­ta blir det en fi­ka, men hon har ock­så fått hjäl­pa till att må­la nag­lar­na el­ler klip­pa hå­ret, be­rät­tar Pia Pram­ber­ger.

Bör­je An­ders­son har ut­nytt­jat den nya tjäns­ten. Se­dan ok­to­ber har man dessutom möj­lig­het att spa­ra sin tid upp till tre må­na­der. Då kan man ut­nytt­ja tre tim­mar på en gång.

– För­ra gång­en var jag i Tum­ba cent­rum. Nu har jag spa­rat ihop mi­na tim­mar och ska nog åka till Skär­hol­men istäl­let, sä­ger Bör­je An­ders­son.

Siv Sjösvärd har in­te ut­nytt­jat möj­lig­he­ten så myc­ket.

– Ti­den är be­grän­sad och per­so­na­len har of­ta ont om tid. Jag kans­ke är all­de­les för po­si­tiv men jag kla­rar mig bra, sä­ger hon.

Bör­je tyc­ker att även om myc­ket bli­vit bätt­re har ock­så sa­ker för­säm­rats. Idag får han hjälp med städ­ning var tred­je vec­ka. Det är mer säl­lan än förr.

– Jag kla­rar mig än­då för jag kan ploc­ka li­te hem­ma själv. Men det finns dem som in­te kan det, sä­ger han.

Jag kans­ke är all­de­les för po­si­tiv men jag kla­rar mig bra.

Då­li­ga be­tyg ska bli bätt­re

Bot­kyr­kas äldre­omsorg har länge haft då­li­ga re­sul­tat en­ligt So­ci­al­sty­rel­sens år­li­ga un­der­sök­ning­ar. För­ra året låg kom­mu­nen på näst sista pla­ce­ring i lan­det, ba­se­rat på hur de äld­re själ­va an­ser sig nöj­da med hem­tjäns­ten.

– Två år i rad har siff­ror­na va­rit 75 pro­cent, och det är all­de­les för lågt. Vi mås­te job­ba oss upp­åt nu, sä­ger Tu­va Lund (S), ord­fö­ran­de i vård- och om­sorgs­nämn­den i Bot­kyr­ka.

Hon tror att många äld­re i Bot­kyr­ka upp­le­ver sin häl­sa säm­re än i and­ra kom­mu­ner och att det kan på­ver­ka siff­ror­na. Hon me­nar att kom­mu­nen där­för mås­te job­ba mer häl­so­främ­jan­de.

– Häl­so­till­stån­det är nå­got man upp­le­ver. Per­son­li­ga kon­tak­ter på­ver­kar en män­niskas häl­so­till­stånd. Där­för tror jag att träf­far­na är bra, och har be­ty­del­se för dit vi vill nå, sä­ger Tu­va Lund.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

AK­TIV. ”Många tror att vi äld­re ba­ra sit­ter in­ne och in­te gör någon­ting. Nu vi­sar vi att det in­te stäm­mer”, sä­ger Siv Sjösvärd, 87.

SYLT PÅ? Vår­träf­fen blev till våf­fel­fest. Nå­got som upp­skat­tas hos Bot­kyr­kas hem­tjänst bru­ka­re.

INGA DUNUNGAR. Ef­ter fi­kat bjöd per­so­na­len upp till dans. Ikläd­da kyck­ling­mas­ker sväng­des det till få­gel­dan­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.