Möt Skär­hol­mens mesta påsk­pyn­ta­re

I hu­set va­rar julpyn­tet än­da fram till påsk.

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

Påsken är den vik­ti­gas­te hög­ti­den för oss sy­ri­a­ner. Och äg­gen är vik­ti­gast. De står för jor­den. När vi knäc­ker äg­gen står det för att Je­sus går till him­len.

Till jul max­ar Jo­sep­hi­ne stäm­ning­en med tom­tar, ljus och glit­ter. Till hen­nes vik­ti­gas­te hög­tid, har hu­set i Slags­ta in­ta­gits av fjäd­rar, ägg och påsk­kär­ring­ar. – Det är nu vi al­la vak­nar till liv igen!

– Mi­na barn­barn var här igår och såg pyn­tet för förs­ta gång­en i år. De sa ”Na­na, vad har du gjort!?” och blev jät­te­gla­da, be­rät­tar Jo­sep­hi­ne Jer­gos.

Till jul tar det en må­nad för Jo­sep­hi­ne Jer­gos att fyl­la hu­set i Slags­ta med jul­stäm­ning. Påsken är enkla­re. Det tar un­ge­fär en vec­ka, och en lå­da pynt att pac­ka upp per dag.

– Jag har in­te kun­nat få ut allt pynt i år, det är för kallt och mar­ken är för hård för att få ner dem, sä­ger Jo­sep­hi­ne Jer­gos och pe­kar på en jul­tom­te som fru­sit fast på en pi­e­de­stal där hon skul­le ha ställt ut kyck­ling­ar.

Men att det sak­nas pynt märks knap­past. På ve­ran­dan trängs två färg­gla­da på­s­kris med pors­lins­ka­ni­ner och blom­kru­kor­na har fått fjäd­rar in­för hög­ti­den. In­ne i hu­set trängs påsk­kär­ring­ar med gu­la kyck­ling­ar, tup­par, fjäd­rar och ägg.

– Påsken är den vik­ti­gas­te hög­ti­den för oss sy­ri­a­ner. Och äg­gen är vik­ti­gast. De står för jor­den. När vi knäc­ker äg­gen står det för att Je­sus går till him­len, be­rät­tar Jo­sep­hi­ne.

Sve­ri­ges vack­ras­te si­da

När hon och hen­nes man Jacob kom som flyk­ting­ar från kri­gets Li­ba­non var det vin­ter, snö och mörkt. Den förs­ta påsken blev förs­ta mö­tet med vå­ren, blom­mor­na och lju­set här. Hon fick se Sve­ri­ge från sin vack­ras­te si­da.

– Det är som att vi al­la vak­nar till liv igen, vi får nytt liv. Jag får rys­ning­ar när jag pra­tar om det, sä­ger hon.

Hög­ti­der hand­lar om att ska­pa fi­na min­nen åt si­na barn och barn­barn, tyc­ker Jo­sep­hi­ne. Hon be­rät­tar om en påsk som hen­nes barn ald­rig kom­mer glöm­ma.

– Jag köp­te rik­ti­ga kyck­ling­ar från Hå­gel­by som de fick hit­ta i träd­går­den. De blev så gla­da. Men sen blev kyck­ling­ar­na sto­ra och vår gran­ne kom och sa att de lät för myc­ket så då fick jag läm­na till­ba­ka dem till går­den, sä­ger hon.

Tar emot påsk­kär­ring­ar

På på­skaf­ton är hon re­do att ta emot al­la Slagstas små påsk­kär­ring­ar.

– Det är fullt av dem här då! Jag har väx­lat peng­ar så att jag har en mas­sa 20-lap­par när de kom­mer, sä­ger hon.

Och hem­ma hos fa­mil­jen Jer­gos av­lö­ser hög­ti­der­na varand­ra. Ju­len är kvar tills det är dags för påsk. Och hur lång är påsken då?

– Wal­la, jag tar in­te bort påsken för­rän det kom­mer rik­ti­ga blom­mor i träd­går­den!

MINNS.

FOTO: AN­NA SJÖGREN

Jo­sep­hi­ne minns den förs­ta påsken i Sve­ri­ge som blev det förs­ta mö­tet med vå­ren, blom­mor­na och lju­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.