SL ut­lo­var

en mil­jon fler kon­trol­ler

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - Jo­nas Go­sen­de Grön­vik

Har du sett fler bil­jett­kon­trol­ler i tun­nel­ba­nan? In­te kons­tigt. Se­dan års­skif­tet har SL in­ten­si­fi­e­rat kri­get mot plan­kar­na.

Nu ska kon­trol­ler­na bli dubbelt så många. Från 2,5 mil­jo­ner om året till 5 mil­jo­ner. Un­der 2018 ”mjuk­star­tas” ar­be­tet med 3,5 mil­jo­ner kon­trol­ler.

Flest kon­trol­ler blir det i tun­nel­ba­nan. Här ska an­ta­let kon­trol­le­ra­de bil­jet­ter öka med cir­ka 1,4 mil­jo­ner per år – el­ler runt 4000 om da­gen.

Sär­skilt fo­kus läggs på plat­ser och tid­punk­ter där pro­ble­men med fusk- och tju­våk­ning be­döms som störst. Som helg­kväl­lar, vil­ka länge va­rit hög­tra­fik för plank­ning. Fle­ra bil­jett­kon­trol­ler ska ske un­der färd, istäl­let för så kal­la­de ut­pas­se­rings­kon­trol­ler.

Fus­ket i SL- tra­fi­ken år 2017 be­döms upp­gå till 3,14 pro­cent, vil­ket är en mar­gi­nell ök­ning från 3,08 pro­cent år 2016, en­ligt SL.

Sam­ti­digt som an­ta­let bil­jett­kon­trol­ler och kon­trol­lan­ter ut­ö­kas har fus­ket med otillå­ten ra­bat­te­rad bil­jett ökat, me­dan fusk helt ut­an gil­tig bil­jett mins­kat. 69 pro­cent av fus­ket sker i dag med ra­bat­te­rad bil­jett – nå­got bil­jett­kon­trol­ler­na nu ska fo­ku­se­ra på.

Un­der 2017 fus­ka­des det för 254 mil­jo­ner kro­nor, upp­skat­tar SL. Det är en minsk­ning med 13 mil­jo­ner kro­nor f rån året i nnan. Minsk­ning­en be­ror på att fler fuskå­ka­re än­då kö­per en ra­bat­te­rad bil­jett, vil­ket ock­så ger SL in­täk­ter.

MI­KAEL AN­DERS­SON FOTO:

DUBBELT. Se­dan 2015 har fus­ket i SL-tra­fi­ken mins­kat med runt 20 pro­cent. Un­der sam­ma tid har an­ta­let ut­fär­da­de bö­ter i bil­jett­kon­trol­ler för­dubb­lats från cir­ka 15 000 till över 30 000 per år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.