Tra­fik­ver­ket ned­ringt om ned­hugg­na trä­den

Var­för har om­rå­det vid tåg­spå­ret för­vand­lats till kal­hyg­ge? Frå­gan har upp­rört Tul­linge­bor. Vi ring­de upp Tra­fik­ver­ket. – Man får li­ta på vårt upp­såt här, sä­ger Jan-Erik Lundh, pro­jekt­le­da­re.

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - An­na Sjögren

De se­nas­te vec­kor­na har Tul­linge­bor­na fått se det träd­be­kläd­da om­rå­det vid järn­vä­gen för­vand­las till kal­hyg­ge. Det ärT­ra­fik­ver­ket som hål­ler på att ren­sa he­la tåg­sträc­kan mel­lan Fle­mings­berg-Jär­na från träd som ris­ke­rar att blå­sa ner på spå­ren el­ler vars gre­nar kan ri­va ner kon­takt­led­ning­ar.

– Sträc­kan är bland de mest tra­fi­ke­ra­de och den vik­ti­gas­te i lan­det, då mås­te tra­fi­ken fun­ge­ra. Trä­den har stört pend­ling­en, det kan va­ra träd som fal­lit, snö­tunga gre­nar som läg­ger sig på kon­takt­led­ning­ar. Det bru­kar in­te pend­la­re gil­la, sä­ger JanErik Lundh.

Han är li­te över­ras­kad över de mas­si­va re­ak­tio­ner­na från Tul­linge.

– Det är ovan­ligt många som har hört av sig. På de 400 mil vi träd­säk­rat har vi ald­rig haft så många som hört av sig till oss som i Tul­linge.

Bor­de Tul­linges pend­la­re tyc­ka att det här är go­da nyheter helt en­kelt?

– Ja, om man är be­ro­en­de av att pend­la och att järn­vä­gen fun­kar. Jag vill att man li­tar på vårt upp­såt här. Det­ta är en vik­tig del av un­der­hål­let, vå­ra gods­trans­por­tö­rer och re­se­nä­rer ska kun­na li­ta på att järn­vä­gen fun­ge­rar.

Jag vill att man li­tar på vårt upp­såt här. Det­ta är en vik­tig del av un­der­hål­let.

Ha­de ni in­te kun­nat be­skä­ra trä­den?

– Gran, björk och sälg kan man in­te be­skä­ra. Och att väl­ja ensta­ka träd suc­ces­sivt istäl­let för att ska­pa träd­fria zo­ner ger in­te till­räck­lig ef­fekt och det skul­le kos­ta väl­digt myc­ket.

Det kom­mer in­te att se ut som ett kal­hyg­ge för all­tid, lo­var Jan-Eric Lundh.

– Det ser väl­digt så­rigt ut nu. Men pi­on­jä­rer som björk, asp och al kom­mer att tit­ta upp rätt snabbt igen. Och vi ska mins­ka det ka­la in­tryc­ket och bil­da över­gångs­zo­ner, små skogs­bryn. Myc­ket skott kom­mer upp av sig själv, sen kom­mer vi väl­ja ut träd och bus­kar som får stå kvar.

FOTO: PRIVAT

EF­TER STORMEN. Träd­röj­ning kring tåg­spår har pri­o­ri­te­rats se­dan stor­mar­na Gud­run och Per som or­sa­ka­de sto­ra ska­dor och stör­ning­ar på järn­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.