’’Hon bröt bar­riä­rer’’

Dog­ge hyl­lar Lill-Babs:

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

I tis­dags kom det sorg­li­ga be­ske­det: en av vå­ra störs­ta och mest folk­kä­ra ar­tis­ter, Bar­bro ”Lill-Babs” Svens­son, har gått ur ti­den ef­ter en kort tids sjuk­dom. Un­der da­gen fyll­des me­di­er och Fa­ce­book­flö­den av hyll­ning- ar, min­nes­ord och kon­do­le­an­ser. En av de ar­tis­ter som ta­git far­väl till Lill-Babs är Al­by­bon Douglas Le­on, ali­as Dog­ge Dog­ge­li­to.

”Vil­ken trist ny­het, vil­ken trå­kig dag att få ny­he­ten att du har läm­nat oss. Bar­bro du har läm­nat så myc­ket kär­lek och fyllt vå­ra hjär­tan med gläd­je fle­ra ge­ne­ra­tio­ner om. Jag kom­mer all­tid bä­ra med dej i mitt hjär­ta och du är all­tid äls­kad och sak­nad”, skri­ver Dog­ge på sin Fa­ce­book­si­da.

– Jag blev led­sen. Det här är en sor­ge­dag, det är trist när en så stor ar­tist och stjär­na för­svin­ner från oss, sä­ger han när Bot­kyr­ka­Di­rekt når ho­nom på te­le­fon.

Häng­de i Al­by en hel dag

Han har träf­fat på Lill-Babs i oli­ka sam­man­hang ute i nö­jes­sväng­en ge­nom åren. Och för­ra året spe­la­de de in en kär­leks­du­ett till­sam­mans till den vis­ski­va som Dog­ge hål­ler på med.

– Jag och drag­spelskung­en Åke Hell­man ha­de en låt om kär­lek och så sa vi att det vo­re fan­tas­tiskt om Lill-Babs kun­de sjunga den med mig. Hon sa ja di­rekt, och kom ut i sin vi­ta land ro­ver till Al­by en hel dag. Vi fi­ka­de, ha­de ro­ligt och spe­la­de in. Det

En stor ar­tist som kros­sa­de för­do­mar och bröt bar­riä­rer. Så be­skri­ver Dog­ge Dog­ge­li­to Lill­Babs. För­ra året kom hon till Al­by att spe­la in en låt med ho­nom. – Hon le­ver vi­da­re ge­nom vå­ra hjär­tan och mu­si­ken.

blev helt out­stan­ding, be­rät­tar Dog­ge Dog­ge­li­to.

Han har lagt upp ett film­klipp från in­spel­ning­en med Lill-Babs på sin Fa­ce­book av den än­nu out­giv­na lå­ten.

– Ski­van är in­te klar än, men med den här ny­he­ten har vi sagt att det ska bli snart, sä­ger han.

Med över 60 år som ar­tist på den svens­ka mu­sik­him­len var Lill-Babs unik, me­nar Dog­ge.

– Som al­la and­ra har jag växt upp med hen­ne. Hon är en del av Sve­ri­ge och en del av svensk mu­sik­histo­ria. Hon var ar­tist till den sista da­gen, det är re­spekt, sä­ger han.

”Öd­mjuk­het li­vets nyc­kel”

Och hen­nes stor­het var att hon trots sin to­ta­la stjärn­sta­tus höll kvar föt­ter­na på jor­den.

– Hon var män­ni­ska, var öp­pen och öd­mjuk och tog sitt ar­tis­te­ri och and­ra män­ni­skor på all­var. Ba­ra av att va­ra i hen­nes au­ra så lär­de man sig att va­ra öd­mjuk är li­vets nyc­kel och att man in­te ska ha för­do­mar. Jag är ba­ra en rap­pa­re, men hon var in­te rädd att sam­ar­be­ta med mig, sä­ger Dog­ge.

Lill- Babs var en vik­tig per­son i ett allt mer po­la­ri­se­rat Sve­ri­ge, me­nar han.

– Idag när vi har frå­gan om ut­an­för­skap så var hon en sån som bröt bar­riä­rer. Hon ha­de inga för­do­mar. Vi får fort­sät­ta spri­da hen­nes grej och lä­ra oss av hen­ne. Hon le­ver vi­da­re ge­nom vå­ra hjär­tan och mu­si­ken, sä­ger Dog­ge Dog­ge­li­to.

Jag är ba­ra en rap­pa­re, men hon var in­te rädd att sam­ar­be­ta med mig.

FOTO: FRANKIE FOUGANTHIN/WIKIPEDIA FOTO: PRIVAT

BAR­BRO. Lill-Babs un­der en bok­sig­ne­ring i Stock­holm 2013. KÄR­LEK. ’’Du­et­ten he­ter ’Vår kär­lek är så un­der­bar’ och det pas­sa­de med hen­ne. He­la hen­nes at­mo­sfär var så kär­leks­full och hon sa ja till allt. Jag lyss­na­de på lå­ten för nå­gon vec­ka se­dan och...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.