De sa ja i berg- och- dal­ba­nan

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - Dilshan Fernando

Kyr­kor­na var full­bo­ka­de med ba­ra må­na­der kvar till 25-års­da­gen. Då fick det bli ett snab­ba­re bröl­lop för To­bi­as och Su­san­ne – Tul­linge­pa­ret gif­te sig i 90 kilo­me­ter i tim­men på berg-och dal­ba­nan i Grö­na Lund.

Pa­ret To­bi­as och Su­san­ne från Tullinge har sin 25-års­dag som par i som­mar och un­der vå­ren bubb­la­de det upp tan­kar om att gif­ta sig.

Men när kyr­kor­na var full­bo­ka­de bör­ja­de To­bi­as Lun­dqvist att goog­la ef­ter and­ra möj­lig­he­ter. Han hit- ta­de en täv­ling som nö­je­spar­ken Grö­na Lund lagt ut. Vin­nan­de pa­ret skul­le få gif­ta sig i berg- och dal­ba­nan Jet­li­ne.

– När han be­rät­ta­de att han an­mält oss bör­ja­de han med att sä­ga att han gjort nå­got dumt. Mitt svar var ja, det där var ju gans­ka kor­kat. Men jag tänk­te att vi kom­mer än­då in­te vin­na, sä­ger Su­san­ne Lun­dqvist.

Träf­fa­des på ti­vo­lit

I april fick dock pa­ret, som fak­tiskt träf­fa­des förs­ta gång­en på ti­vo­lit, ve­ta att de vun­nit Grö­na Lunds täv­ling. Ett be­slut be­höv­de fat­tas. Skul­le de verk­li­gen gif­ta sig i en berg- och dal­ba­na 30 me­ter upp i luf­ten?

–Vi ha­de än­då in­te tänkt ha ett stort bröl­lop. Vi kom fram till att, äsch vi le­ver ba­ra en gång, vi kör, sä­ger Su­san­ne Lun­dqvist.

Pa­ret blev hi­sto­ris­ka som de förs­ta nå­gon­sin att gif­ta sig i Jet­li­ne.

Vad tyck­te vän­ner och fa­milj om er spe­ci­el­la vig­sel?

– Al­la tyck­te det var kul. Li­te knäppt och kna­sigt kanske, li­te som hur jag och Tob­be är, sä­ger Su­san­ne Lun­dqvist.

FOTO: LAVETTE FILM /GRÖ­NA LUND

PIRR I MA­GEN. Vag­nen med pa­ret och tolv bröl­lops­gäs­ter stan­na­de vid top­pen av åket där vig­seln äg­de rum, in­nan brud­pa­ret åk­te vi­da­re som ny­gif­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.