Här vi­sar SL upp rö­da lin­jens nya t-ba­ne­tåg

Ny de­sign, ny tek­nik, AC och för­bätt­rad till­gäng­lig­het. I tis­dags pre­sen­te­ra­de SL det nya C30-tå­get.

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - Pa­trik Wirén

Som vi be­rät­ta­de f ör­ra veckan har den förs­ta nya tun­nel­ba­ne­vag­nen C30 an­länt till Stock­holm. Un­der tis­dags­för­mid­da­gen vi­sa­des vag­nen upp för me­dia på plats i Nors­borgs­de­pån.

– Det är en skön känsla och en vik­tig mil­stol­pe att det förs­ta tå­get är här. Det är fär­re sitt­plat­ser men tå­gen rym­mer fler pas­sage- ra­re. Det är ock­så fler dör­rar som gör att vi slip­per flask­hal­sar­na, sä­ger Ca­ro­li­ne Ot­tos­son, VD för SL och chef för tra­fik­för­valt­ning­en vid Stock­holms läns lands­ting.

96 vag­nar

To­talt har 48 C30-tåg, vil­ket in­ne­bär 96 vag­nar, köpts in. Tra­fik­start för de förs­ta tå­gen är pla­ne­rad till som­ma­ren 2019 och al­la 48 tåg vän­tas va­ra le­ve­re­ra­de 2022. Men det drö­jer i nnan Stock­holms re­se­nä­rer kan ta en pre­miär­tur med tå­get, som till en bör­jan kom­mer att gå längs rö­da lin­jen.

– Först vän­tar om­fat­tan­de tes­ter. In­led­nings­vis kom­mer de se­dan att gå på röd lin­je, men am­bi­tio­nen är att de ska gå på stör­re del av t-ba­ne­nä­tet i fram­ti­den, sä­ger Ca­ro­li­ne Ot­tos­son.

På press­vis­ning­en med­ver­ka­de även Kristof­fer Tam­sons (M), tra­fiklands­tings­råd och ord­fö­ran­de i AB SL:s sty­rel­se.

– Det är helt fan­tas­tiskt. Nu har vi fått en helt ny ge­ne­ra­tion t-ba­ne­vag­nar som kom­mer tjä­na re­se­nä­rer­na många år fram­ö­ver, sä­ger han.

FOTO: PA­TRIK WIRÉN

C30. Nu finns det förs­ta tå­get av 48 på plats i Nors­borgs­de­pån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.