De le­ver bond­gårds­liv nä­ra stan

Le­va bon­de­liv 18 mi­nu­ter från Stu­re­plan? Dröm­men blev sann för Da­ni­el, Ka­rin, Mim­mi och Vik­tor, som se­dan april är mån­skens­bön­der på Hud­dinges ar­ren­de­gård Kastel­let.

BotkyrkaDirekt Norra - - SÖDRA SIDAN - Hanna Thå­ström

Två gu­la bo­stads­hus, en la­du­gård, ett höns­hus och ett tork­nings­hus, där ri­ka stock­hol­ma­res tvätt häng­des på tork ef­ter att ha tvät­tats av 1800- ta­lets Hud­dinge­bor. Allt det ingick i den lil­la går­den Kastel­let i Län­nasko­gens na­tur­re­ser­vat, en­ligt an­non­sen som Da­ni­el Holm­kvist och Ka­rin Lin­der såg i tid­ning­en i vint­ras.

– Vi skic­ka­de en an­sö­kan till kom­mu­nen och be­rät­ta­de vad vi vil­le gö­ra med går­den. Ha fjäll­kor och bru­ka jor­den eko­lo­giskt. Nu är den vår, be- rät­tar Da­ni­el Holm­kvist, som flyt­ta­de in med sam­bon Ka­rin och so­nen De­mus i maj. Karins bonus­bror Vik­tor Len­ke och Mim­mi Rydstrand fick det mind­re hu­set in­till. Nu dri­ver de jord­bru­ket till­sam­mans.

Kastel­let är en av Hud­dinge kom­muns fem ar­ren­de­jord­bruk. Går­dar­na hyrs ut femårs­vis till pri­vat­per­so­ner, som tar på sig att dri­va jord­bru­ken åt kom­mu­nen.

In­rikt­ning­en på går­dar­na styrs ge­nom ar­ren­de­av­ta­let som bon­den teck­nar med kom­mu­nen. Den som hyr går­den ska ock­så va­ra be­redd på att all­män­he­ten be­sö­ker mar­ker­na.

– Det ska in­te va­ra nå­got fort knox, fri­lufts­li­vet är en stor po­äng med ar­ren­de­jord­bru­ken. Det är vik­tigt att all­män­he­ten kan be­sö­ka mar­ker­na, sä­ger Christi­an Ot­tos- s on ( C), ordf ör a nde i na­tur- och bygg­nads­nämn­den..

Hun­den Bep­pe och tre hö­nor följ­de med Da­ni­el och Ka­rin i flyt­ten från vil­lan i Tall­kro­gen. Nu har hö­nor­na fått många nya kom­pi­sar i det gam­la höns­hu­set. Äg­gen säljs till vän­ner och kol­le­gor.

– För­ut ha­de vi in­te koll på ra­ser men nu har vi nör­dat in oss, åkt på höns­mark­na­der och så. Vi har valt höns som läg­ger ägg i fi­na fär­ger, det blir ro­li­ga­re än att ba­ra säl­ja van­li­ga vi­ta ägg, be­rät­tar Ka­rin.

En sen fre­dags­kväll kom en last­bil med sju fjäll­kor, fem kor och två kal­var. Yt­ter­li­ga­re tillök­ning vän­tas till jul – fle­ra av kor­na är dräk­ti­ga.

Nu be­tar kor­na på 15 hek­tar stub­big skogs­mark, som lång­samt ska om­vand­las till äng.

– De är di­kor, in­te mjölk­kor. Det är mind­re jobb, sä­ger Ka­rin.

Dröm­men om att bo på lan­det kän­des av­läg­sen in­nan an­non­sen om ar­ren­de­går­den dök upp.

– Jag har sut­tit och hem­net-knar­kat går­dar och hus ute på lan­det. Men det krä­ver en så stor för­änd­ring, man mås­te flyt­ta från jobb och vän­ner. Här var den en­da för­änd­ring­en själ­va flyt­ten, be­rät­tar Ka­rin.

Al­la fy­ra har jobb på da- gar­na, och pend­lar från går­den till and­ra de­lar av Hud­dinge och Stock­holm. Ger man sig iväg ti­digt på mor­go­nen tar det in­te ens 20 mi­nu­ter till Stu­re­plan, be­rät­tar Da­ni­el. Nu kom­bi­ne­rar de stor­stads­liv med li­vet som mån­skens­bön­der.

– Det he­ter så, mån­skens­bon­de, när man har ett an­nat jobb ock­så. Man ar­be­tar på går­den i mån­ske­net. Det stod till och med i an­non­sen, be­rät­tar Da­ni­el.

För att in­te bon­de­li­vet ska bli för låst har de två pa­ren de­lat upp an­sva­ret vec­ko­vis: varan­nan vec­ka har Da­ni­el och Ka­rin an­svar för dju­ren, varan­nan vec­ka är det Mim­mi och Vik­tors tur.

– Vi gil­lar att re­sa al­la fy­ra, så det är ett sätt att kun­na fort­sät­ta att va­ra fria, sä­ger Mim­mi.

För­ut ha­de vi in­te koll på ra­ser men nu har vi nör­dat in oss, åkt på höns­mark­na­der och så.

KOM­PI­SAR. Kon Mam­ma Mu kom­mer gär­na fram och häl­sar. ”Ju mer vi häng­er med kor­na i floc­ken, desto mer re­spek­te­rar de en”, be­rät­tar Mim­mi.

DRÖM­MEN OM BONDGÅRDEN. Hum­le väx­er bakom la­du­går­den och äg­gen blir egen glass. ”Vi har mas­sor av idéer. Kanske vi kan ord­na fes­ter i tork­hu­set? Vi tar det li­te i ta­get”, sä­ger Ka­rin.

KRETSLOPP. ”Att ha hö­nor är li­te som ett kretslopp i sig. De äter mat­res­ter, vi får ägg och höns­göd­sel”, sä­ger Ka­rin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.