De klip­per hår mot can­cer

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

Fri­sö­ren Ed­die Ikekwe drab­ba­des av can­cer som 18-åring. På lör­dag går al­la peng­ar som han och vän­ner­na på Sa­long Sax­hör­net får in på klipp­ning­ar till Can­cer­fon­den. – Det är ett sätt för mig att ge till­ba­ka.

Jag kanske får job­ba över, men det är ba­ra bra.

Det är tis­dag ef­ter­mid­dag och mörk­ret har lagt sig ut­an­för Sa­long Sax­hör­net. Ikväll är det lugnt på fri­ser­sa­long­en. På lör­dag, när de klip­per hår till för­mån för Can­cer­fon­den, hop­pas ägar­na Ay­den Is­sa, Mo­ham­med Kar­rani och Os­man Mah­moud på fullt hus från öpp­ning till stäng­ning.

Al­la peng­ar de får in går oav­kor­tat till Can­cer­fon­den.

– Om man än­då be­hö­ver en ny fri­syr kan du kom­ma och klip­pa dig och bi­dra till en bra sak. Men folk mås­te in­te klip­pa sig, man kan kom­ma för­bi och pra­ta och ta en kaf­fe. Det ska va­ra en kär­leks­full stäm­ning, sä­ger Mo­ham­med.

Sa­long­en, som öpp­na­de i ju­ni, gör in­sam­ling­en till­sam­mans med barn­domsvän­nen Ed­die Ikekwe. Han väx­te upp i Nors­borg men bor och job­bar nu på nor­ra si­dan stan. Han drab­ba­des av can­cer när han var 18 år.

– Jag är frisk nu och det här är ett sätt för mig att ge till­ba­ka. Och jag tror al­la kän­ner nå­gon som drab­bats av can­cer, det känns själv­klart att hjäl­pa till, sä­ger han.

Kän­dis­fri­sör i nor­ra B

Idag är han nå­got av en kän­dis­fri­sör i nor­ra Bot­kyr­ka. Kar­riä­ren bör­ja­de som en hob­by hem­ma i Nors­borg.

– Jag klipp­te hår som hob­by när jag var ung, på si­dan om bas­ke­ten. När jag blev can­cer­sjuk ha­de jag ing­et att gö­ra, så jag gjor­de om min käl­la­re i Nors­borg till en sal ong och bör­ja­de klip­pa kom­pi­sar där. Det ska bli kul att kom­ma till­ba­ka nu.

Sa­long­ens spe­ci­a­li­tet är fa­des, un­ge­fär 80 pro­cent av kun­der­na kom­mer in för att klip­pa den fri­sy­ren. Men på lör­dag bjuds det även på dam­klipp­ning. Ed­die klip­per al­la läng­der och hår­ty­per och är spe­ci­a­li­se­rad på afro­hår.

De som kom­mer på lör­dag får ock­så ming­la med en mängd rö­da lin­jen-kän­di­sar. Ar­tis­ter som Niklas Jeng, Mo­ham­med Ry­back och Nors­borgs MMA- stjär­na Ni­ko Mu­so­ke kom­mer va­ra där. Sa­long­en kan in­te lo­va nå­got upp­trä­dan­de.

– Det kanske blir nå­got spon­tant, och en sel­fie kan man sä­kert få, sä­ger Ay­den Is­sa och skrat­tar.

Can­cer­sju­ka får stöd

Ed­die Ikekwe vill att sa­long­en ska kän­nas som en mötesplats på lör­dag.

– Jag hop­pas det blir en pra­tig stäm­ning. Och om det är nå­gon som går ige­nom can­cer så får man gär­na pra­ta med mig. Sär­skilt om man är ung, jag kan be­rät­ta om hur det var för mig. Det ha­de jag be­hövt när jag var 18 och blev sjuk.

Må­let är att få in 10 000 kro­nor un­der lör­da­gen. An­ting­en på klipp­ning, skägg­trim­ning, spe­ci­al­tryck­ta tshirts el­ler med hjälp av spon­ta­na bi­drag.

De fy­ra fri­sö­rer­na på sa­long­en räk­nar med en stress­sig lör­dag.

– Jag kanske får job­ba över, men det är ba­ra bra, sä­ger Os­man Mah­moud.

FOTO: PRIVAT FOTO: CLAUDIO BRITOS

SUPERFRISÖR. Ed­die Ikekwe, upp­växt i Nors­borg, har själv haft can­cer. VILL BI­DRA. Mo­ham­med Kar­rani och Ay­den Is­sa på ny­öpp­na­de Sax­hör­net skän­ker al­la lör­da­gens in­täk­ter till Can­cer­fon­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.