Tvä­ra kast i po­li­ti­ken ska­dar för­tro­en­det

BotkyrkaDirekt Norra - - HEJ BOTKYRKA - AN­NA SJÖGREN Re­por­ter Pra­ta med mig! an­na.sjo­gren@ di­rekt­press.se

’’ Det känns som att po­li­ti­ker­na tap­pat hop­pet om oss unga i or­ten.” De sorg­li­ga or­den kom­mer från 17-åri­ge Nors­borgs­bon Chab­ban Had­do. Han be­rät­tar hur han tog emot be­ske­det att mö­tes­plat­sen för unga vux­na i Hall­un­da-Nors­borg läggs ner in­nan den ens hun­nit öpp­na på rik­tigt.

För två år se­dan gick So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, det störs­ta par­ti­et i då­va­ran­de röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten, stolt ut med att de skul­le öpp­na två nya mö­tes­plat­ser i Storvre­ten och Hall­un­da-Nors­borg, ut­ö­ver dem i Fitt­ja och Al­by. Nu tyc­ker man att ”ti­den sprung­it ifrån dem”.

Man mås­te vå­ga om­prö­va be­slut när man har nya fak­ta, me­nar Eb­ba Öst­lin (S). Och visst är det så. Men var­för ut­vär­de­ra­de man in­te de be­fint­li­ga mö­tes­plat­ser­na in­nan man be­slu­ta­de att öpp­na två nya?

Nu har en pro­jekt­le­da­re job­bat med upp­star­ten av de nya mö­tes­plat­ser­na i 16 må­na­der. Ny per­so­nal har an­ställts och ung­do­mar har en­ga­ge­rats i pla­ne­ring och byg­ge. Det är bå­de skat­te­peng­ar och hopp som kas­tas i pap­pers­kor­gen.

Oav­sett vad som lig­ger bakom S helom­vänd­ning – de sty­ran­de po­li­ti­ker­na får nu en tuff upp­gift att för­kla­ra be­slu­tet för ung­do­mar­na och byg­ga upp ett för­tro­en­de som re­dan in­nan var rätt lågt.

Läs mer om be­slu­tet och re­ak­tio­ner­na på näs­ta upp­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.