Här hit­tar du bäs­ta ska­te-par­ken i ditt om­rå­de.

DanderydDirekt - - SIDAN 1 -

LIS­TA. Stre­etåk­ning, pumptrack­ba­na, handrail, quar­ter­pi­pe, curb, led­ge – det är ba­ra att väl­ja

BJÖRKLUNDS HA­GE

● Var: Björklunds ha­ge, Lil­je­grens­vä­gen, Nor­ra Äng­by.

● Typ: Skejt­park, har bå­de en ska­te­boar­dramp och en stre­et-del med rail, ma­nu­al­pad och half pi­pe.

● Reg­ler: Ing­en öv­rig in­for­ma­tion finns på sta­dens webb­plats.

TRANEBERGS­ÄNGENS SKEJTRAMP

● Var: Tra­ne­bergs­vä­gen 14, vid Tra­ne­bergspar­ken. ● Typ: Stör­re ska­te­board­ba­na.

● Reg­ler: Ing­en öv­rig in­for­ma­tion finns på sta­dens webb­plats.

HÄS­SEL­BY-VÄLLINGBY HÄSSELÄNGE­NS SKATERAMP

● Var: Be­a­ta Spar­res gränd 24.

● Typ:

● Reg­ler: Ing­en öv­rig in­for­ma­tion finns på sta­dens webb­plats.

En en­kel ska­te­boar­dramp.

NÄLSTA PARKOURPAR­K

● Var: Mel­lan Trol­le-Bon­des ga­ta och Tä­bylunds­vä­gen, i an­slut­ning till Nälsta lek­plats.

● Typ: En­dast för parkour, pas­sar bra för den som är ny­bör­ja­re.

● Reg­ler: Inga brä­dor, ut­an parkour går ut på att rö­ra sig på ett smi­digt, kon­trol­le­rat och snabbt sätt ge­nom oli­ka sor­ters mil­jö­er, med ba­ra krop­pen som red­skap.

SMEDSHAGEN­S SKATERAMP

● Var: Smeds­hags­vä­gen 5. ● Typ: Ska­te­boar­dramp. ● Reg­ler: Ing­en öv­rig in­for­ma­tion finns på sta­dens webb­plats.

ÅDALENS SKATERAMP

● Var: Ång­er­man­na­ga­tan 109.

● Typ: En en­kel ska­te­boar­dramp.

● Reg­ler: Ing­en öv­rig in­for­ma­tion finns på sta­dens webb­plats.

MÄ­LARÖ­AR­NA EKERÖ SKEJT­PARK

● Var: Mel­lan Träkvis­ta­val­len och Eke­by­hovs­sko­lan.

● Typ: Skejt- och pumptrack­ba­na. Skejt­de­len be­står av handrail, quar­ter­pi­pe, curb och led­ge i stål.

● Be­lys­ning finns. ● Reg­ler: Bå­de ska­te­board, spark­cy­kel, in­li­nes och cy­kel är tillå­tet.

KIS­TA KIS­TA SKATEPARK

● Var: Kis­ta ung­doms­gård, Jyl­lands­ga­tan 16, Kis­ta. ● Typ: Mind­re skejt­park i be­tong

● Reg­ler: Ing­en öv­rig in­for­ma­tion finns.

TÄBY ÅVA SKATEPARK

● Var: In­till Åva gym­na­si­um och Tibb­le ishall, Åva skol­gränd 1.

● Typ: 800 kvadrat­me­ter stor. Backy­ard pool, spi­ne, de­ath-box, ka­kel och be­tong­co­ping.

● Reg­ler: Bå­de in­li­nes och skejt­bord får åka men inga kick­bi­kes.

● Öv­rigt: Det finns ing­en be­lys­ning. Men runt be­tong­en finns gott om plats att tit­ta på de som åker.

ÅVA SPARKCYKEL­PARK

● Var: Bred­vid Åva Skejt­park, Åva skol­gränd 1.

● Typ: Oli­ka hin­der i be­tong.

● Reg­ler: Är till för kick­bi­keså­ka­re.

DANDERYD

DANDERYD SKATEPARK

● Var: In­till Mör­by­sko­lan och Mör­by­ba­det, en kort pro­me­nad från Mör­by cent­rum och Dan­de­ryds sjuk­hus.

● Typ: Par­ken har en ramp och en yta för stre­etåk­ning.

● Reg­ler: Du får åka ska­te­board, in­li­nes el­ler kick­bi­ke.

UPP­LANDS VÄS­BY VILUNDAPAR­KENS SKATEPARK

● Var: I Vi­lund­a­par­ken, vid Husarvä­gen.

● Typ: 800 kvadrat­me­ter med ram­per och rails för ska­te­board och kick­bi­ke. ● Öv­rigt: Det finns dansy­ta och klät­ter­vägg i an­slut­ning.

VILUNDAPAR­KENS PUMPTRACK

● Var: I Vi­lund­a­par­ken, vid Husarvä­gen.

● Typ: En sling­ran­de as­falts­ba­na med hopp, kul­lar och kur­vor som du kan ta dig ige­nom ut­an att tram­pa.

● Öv­rigt: Stock­holms­om­rå­dets förs­ta rik­ti­ga plats­bygg­da pumptrack.

VALLENTUNA MEGAPARKEN

● Var: Li­ten ak­ti­vi­tet­s­y­ta i ny­in­vig­da Megaparken på fri­tids­går­den Me­gas in­ner­gård. Gym­na­si­e­vä­gen 4, Vallentuna.

● Typ: Skejtramp och två mind­re hopp.

● Öv­rigt: Plats även för parkour gym­nas­tik, slack­li­ne och dans.

SOL­LEN­TU­NA DEEP VAL­LEY SKA­TE PARK

● Var: Vid Sol­len­tu­na­val­len. Du kan ta dig hit med bus­sar­na 179, 523, 526, 607 och 687. Par­ke­ring finns vid Sol­len­tu­na­vä­gen/Arena­vä­gen, ne­re på Strand­vä­gen. Arena­vä­gen 3.

● Typ: Be­tong­park med myc­ket bö­jar och rails. Cir­ka 500 kvadrat­me­ter och pas­sar bå­de för ny­bör­ja­re och avan­ce­ra­de åka­re.

● Öv­rigt: Den förs­ta sto­ra ut­om­huspar­ken i Stock­holm i be­tong in­vig­des 2009. Finns även plats att åka kick­bi­ke och cy­kel. Sol­len­tu­na Ska­te­board För­e­ning hål­ler re­gel­bund­na sam­man­koms­ter på Deep val­ley, men åker även iväg till and­ra stäl­len i Stock­holm.

SUNDBYBERG TUVAN SKATEPARK

● Var: Lil­la Al­by. Du kan ta dig hit med buss 113, 152 el­ler 129 vid Löfströms al­lé. Träd­gårds­ga­tan 30.

● Typ: En mi­ni­bowl, en del av en stör­re ak­ti­vi­tets­park. Öv­rigt: In­vig­des 2017. Finns även parkourpar­k, lek­plats, hin­der­ba­na och ute­gym i om­rå­det. ÖR­VAL­LEN SKATEPARK

● Var: Hal­lon­ber­gen, Ör­val­len. Du kan ta dig hit med buss 506 till Ka­val­jers­bac­ken. Ör­sväng­en 8.

● Typ: Ramp, half­pi­pe, quar­ter­pi­pe och pumptrack.

● Öv­rigt: Pas­sar även för kick­bi­kes.

SOL­NA SOL­NA BOWLEN

● Var: Mel­lan Råsun­da och Ha­galund vid Frösun­da­le­den. Du kan ta dig hit med buss 513 och 505. Krut­hus­bac­ken 72.

● Typ: En bowl. Avan­ce­rad ni­vå – svår för ny­bör­ja­re.

● Öv­rigt: Sol­na Bowlen har eget Instagram och Fa­ce­book där skej­ta­re läg­ger upp bil­der och fil­mer. SOL­NA MINIRAMP

● Var: I Ri­torp. Du kan ta dig hit med buss 509 till Ro­sen­borgs­ga­tan. Re­ge­ments­ga­tan 21.

● Typ: Van­lig skejtramp. ● Öv­rigt: Byggd av Sol­na Bow­lens skej­ta­re med hjälp av Sve­ri­ges ska­te­board­för­bund och Sol­na stad.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ARWEDSSON

SKOJ MED HOJ. I pumptrack­ba­nan i Upp­lands Väs­by gli­der No­ah Ay­oub, snart 6 år, fram med sin cy­kel över gup­pen. Tan­ken är att man in­te ska tram­pa ut­an pum­pa fram ge­nom he­la ba­nan. sig

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.