Hit­ta själv till hem­li­ga som­mar­bion

DanderydDirekt - - TIPS · NORRORT - 073-600 69 31 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

● Fes­ti­va­len gäs­tas ock­så av ett hund­ra­tal fim­ska­pa­re, och lyf­ter även fram unga och oer­far­na film­ska­pa­re som gör de­but.

I au­gusti vi­sar Stock­holms filmfes­ti­val tre fil­mer. Tan­ken är att be­sö­kar­na själ­va ska lus­ka re­da på var, när och hur det he­la går till.

Se­dan 1991 har Stock­holms filmfes­ti­val an­ord­nat som­mar­bio, de se­nas­te åren i Rå­lamb­s­hovspar­ken på Kungs­hol­men.

Fil­mer­na vi­sas un­der bar him­mel i någ­ra da­gar och är gra­tis, men i år kom­mer upp­läg­get bli li­te an­norlun­da med en hel del hem­lig­hets­ma­ke­ri.

– Van­ligt­vis bru­kar som­mar­bion dra 40 000 män­ni­skor, men i och med da­gens re­strik­tio­ner går det in­te. Vi stö­per om kon­cep­tet för i år, sä­ger Theo Smart, press­an­sva­rig på Stock­holms filmfes­ti­val.

Un­der den se­na­re hal­van av au­gusti kom­mer en­dast tre film­vis­ning­ar att ske på oli­ka da­gar, men mer in­for­ma­tion än så ges in­te. Det nya kon­cep­tet Sec­ret loca­tion scre­e­nings in­ne­bär att tit­tar­na med hjälp av led­trå­dar sak­ta men sä­kert själ­va får lus­ka fram var och när en viss film spe­las.

Var­för är det hem­ligt i år?

– Dels är det för att vis­sa av plat­ser­na är okon­ven­tio­nel­la, det är in­te van­li­ga plat­ser där man sit­ter ner och kol­lar film. Men även fil­men i sig kan va­ra an­norlun­da, he­la kon­cep­tet gör att det blir ex­tra­or­di­närt, sä­ger Theo Smart.

Han sä­ger att det är blan­da­de fil­mer som ska vi­sas, men in­te om det blir utom­hus el­ler inom­hus. Den som är su­gen får helt en­kelt hål­la ut­kik ef­ter led­trå­dar­na som släpps allt­ef­tersom, bå­de via filmfes­ti­va­lens so­ci­a­la me­di­er, men ock­så ”li­te här och var” som Theo Smart ut­tryc­ker det.

Dock föl­jer man Folk­hälso­myn­dig­he­tens re­strik­tio­ner, vil­ket in­ne­bär att film­vis­ning­en en­dast tar emot 50 be­sö­ka­re.

– Bok­ning­en sker ge­nom vår hem­si­da, så det är först till kvarn som gäl­ler, sä­ger Theo Smart.

El­la Sö­der­berg

Är en in­ter­na­tio­nell fes­ti­val som på­går un­der tolv da­gar i no­vem­ber då 150 premiärer från mer än 60 län­der vi­sas. EVE­NE­MANG. Van­ligt­vis an­ord­nas som­mar­bio i Rå­lamb­s­hovspar­ken, men i år blir det li­te an­norlun­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.